فراخوان فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان از کافه مردم کشور در رابطه با توزیع تذکره الکترونیکی با ثبت ملیت افغان = پشتون


تذکرۀ تابعیت الکترونیکی با تحمیل ملیت «افغان = پشتون» برای اقوام غیر پشتون یا تدوام نیرنگ های پشتونیزه کردن کشور

توزیع تذکرۀ تابعیت الکترونیکی با تحمیل ملیت «افغان = پشتون» برای اقوام غیر پشتون یا تدوام نیرنگ های پشتونیزه کردن کشور کثیرالملیة سرزمین افغانستان در گذشته و امروز، آن حقیقت مسلمی است که تاریخ این سرزمین بر بنای موجودیت آن شکل گیری نموده وهیچ کسی به هیچ عنوانی نمیتواند ازآن انکار نماید، مگر کوردلان وارونه نگری که همه چیز را از دریچۀ منافع خود نگاه نموده و مفهوم حاکمیت انحصاری قبایل منسوب به افغان = پشتون را طی سده های اخیر، خواهان تحکیم و مشروعییت بخشی، از طریق تعمیم جبری و غیر منطقی هویت «افغان» برای همه و امحای غیر مستقیم ترکیب چندین ملیتی کشور ما میباشند.

هرچندی که تلاش های تعمیل این سیاست در گذشته ها ازهرطریقی که صورت گرفته، معروض به ناکامی و یکی از عوامل اساسی ترویج بلا انتهای نفاق و تفرقه در بین باشندگان مجموعی این سرزمین بوده است، ولی هژمونیسم قبیله پرست افغانستان که اوج رشد ذهنی ایشان، تا به امروز هم از حد خود برتر بینی وعظمت طلبی های کاذب، بر بنیاد تصورات قرون وسطایی، بالاتر نمی رود، و ازهیچ درس آموزندۀ روزگار، هیچ چیزی را که ضرورت زندگی باهمی مجموع باشندگان این کشورنیازمند آن میباشد نمیآموزند، همواره و به اشکال مختلفی تلاش نموده و مینمایند که با استفادۀ سوء از نام افغانستان که یک نام تحمیل شدۀ استعماری توسط انگلیسها، در زمان زمامداری شاه شجاع ابدالی برای کشور ما میباشد، هویت نژاد پرستانه وعظمت طلبانۀ افغان = پشتون را برای مجموع باشندگان این سرزمین تعمیم، و از این طریق موجودیت اقوام و ملیت های دیگر را محکوم به نابودی نموده، یا حداقل درحد اقلیت های کوچک و غیر قابل محاسبه در معادلات روزمرۀ سیاسی و اجتماعی کشور تقلیل دهند.

ظاهراً تا به امروز قبیله پرستان حاکم در کشور، آنچه را که در آرزوی آن بودند، بصورت نسبی دراحصائیه دهی های خود به ملل متحد و دیگر منابع بین المللی که هیچ منبعی بجز از ارقام و احصائیه های ترتیب شده از جانب وزارت داخلۀ دولت های قبایلی دراختیارایشان نبود بدست آورده وتا مدتها جامعۀ جهانی را با معلوماتهای جعلی اکثریت بودن افغانها = پشتونها درین کشور، بر اساس آنچه در اثنای توزیع تذکرۀ نفوس، در گذشته ها جبراً انجام داده بودند و اکثریت افراد وابسته به غیر پشتون ها را بدون در نظر داشت رأی و ارادۀ آنها، در ستون ملیت ویا قوم افغان = پشتون وانمود مینمودند، فریب دادند. ولی در عمل افراد هیچ قومی از اقوام اوزبیک، ایماق، بلوچ، تاجیک، تورکمن، تاتار، هزاره، ، پشه یی، نورستانی، قزلباش، قرقز، عرب وغیره در قلمرو افغانستان امروزی، آگاهانه خود را افغان = پشتون بحساب نیاورده و هر یکی از آن واحد های اتنیکی بصورت طبیعی و انسانی تلاش نمودند که از هویت حقیقی و طبیعی خود در برابر این هجوم غیر انسانی دولت های قبایلی دفاع، و در برابر انواع دسایس منجمله افغان = پشتون سازی مقاومت نمایند.

در نتیجه تعمیل دنباله دار سیاست پشتونیزه نمودن کشور با شراکت دلالان سیاسی معامله گر و عناصر مزدور، چاپلوس و مقام پرست از اقوام دیگر کشور، با سو استفاده از نام افغانستان، نه تنها هیچ حاصلی به نفع اهداف و برنامه های پشتونسالاران ببار نیاورد، بلکه تخم نفاق وعدم اعتماد عمیقی را در بین باشندگان مجموعی این سرزمین بذر نمود که ریشۀ اساسی بزرگترین بدبختی ها تا به امروز هم از سرچشمۀ آن آب میخورد.

در شرایط دشوار و پیچیدۀ امروزی کشور نیز، پشتونسالاران مدرن یکبار دیگر با استفاده از همان سلاح کهن و شیوه های جدید، و بکارگیری خائینانۀ آن اختیارات دولتی مملکت که در قبضۀ خود دارند، در جهت استحالۀ هویت حقیقی افراد و گروه های وابسته به اقوام و ملیت های مختلف این کشور محیلانه وبی شرمانه وارد صحنۀ کار و زار گردیده و بازی اغوا گرانۀ ناکام، در تاریخ این سرزمین را، با تهیه وتوزیع کارت های الکترونیکی تابعییت راه اندازی نموده اند، ولی حقیقت این است که این نیرنگ ها دیگر کهنه شده و مردم متعلق به اقوام و ملیت های مختلف این سرزمین که از عمق بلا های مهیب تری، در دوره های گذشته زمامداری قبیله سالاران، در نبود کوچکترین امکانات دفاعی از حق و حقوق انسانی خویش، توانسته اند پاسدار بقای هویت های متعلق بخویش باشند. در امروز و فردا که شرایط جامعه از بیخ و بن تغییر خورده، و سیل توفندۀ زمان مهر جبری تحول و تغییر را با وجود مقاومت های مذبوحانۀ قبیله سالاران وارد عرصه های مختلف زندگی مردم نموده است، تحقق این آرزوی باطل محافل حاکمۀ شئونیستی بکلی محال است.

بدبختانه تا جاییکه حقایق جاری نشان میدهد، قبیله سالاران امروزی کشور ما نیز همانند اسلاف خویش خواهان ادامه همان سیاست های کهن با ترفند های جدید بوده و از آموزه های تلخ روزگار هیچ  تجربۀ مثبتی را خواهان آموختن نمیباشند.

هر انسان با بصیرتی درین کشور بخوبی میداند که مشکل اساسی دیروز، امروز و فردای این سرزمین مرتبط با اکثریت یا اقلیت بودن پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، تورکمن نورستانی، بلوچ، پشه ای، هندو، سیکهه وغیره نبوده، بلکه درنبود یک سیاست ملی و انسانی دولت ها، در جهت حفظ حق خود بودن و باهم بودن عادلانه و دور از برتری طلبی های مجموع باشندگان این کشور در کنار همدیگر نهفته است که اگر در گذشته عدم رعایت آگاهانه و پلان شدۀ چنین سیاست حیاتی از جانب دولتها، باعث خلق شدن این همه بدبختی و نفاق در بین باشندگان این کشور گردید، در آینده مسلماً عواقب بدتر ازین را هم که غیر قابل پیش بینی و تا سرحد ازهم پاشیدن این سرزمین به مثابه یک دولت، ممکن است انکشاف نماید، از نظر دور نباید داشت که رسیدن کار بدان مرحله خود فاجعۀ عظیم ومسئولیت آن هم بدوش قبیله سالاران حاکم در کشور خواهد بود.

بناءً مسألۀ چاپ و توزیع کارت های جدید تابعیت الکترونیکی با ثبت هویت تقلبی «افغان = پشتون» برای اقوام غیرپشتون، واضحاً ادامۀ همان تلاشهای گذشته با بکارگیری شیوه های مدرن و تکامل یافته ترآن است که مسلماً این هموطنان عظمت طلب و انحصار گر ما میخواهند، آنچه را که طی سالیان متمادی با استفاده از زور، تهدید، تاریخ سازی های جعلی، فریب دادن مردم ساده و بیسواد در اثنای توزیع تذکرۀ تابعییت، راه اندازی جنگ ها، پاک سازی های قومی وهزاران حیلۀ دیگر موفق به تحقق آن نگردیدند، اکنون با بکارگیری سلاح مدرن و استفادۀ سوء از نام تخنیک الکترونیک بر آورده سازند.

 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در حالیکه از مشاهدۀ تداوم این گونه سیاست بازی های مزورانه و عوامفریبانه وغیر انسانی درین شرایط دشوار تاریخی، به شدت متأسف بوده و حاصل آنرا به نفع هیچ یکی از اقوام و ملیت های کشور ما نمیداند، از مردم سراسر کشور صمیمانه تقاضا بعمل میآورد که برعلیه این اقدام نفاق افگنانه و انگریزی با تمام توان خود مقاومت نموده و از عملی شدن توزیع این کارت های تحمیق و تزویر، به هروسیلۀ که میتوانند جلو گیری نمایند. 
دعوت جدی ما از کافۀ هموطنان عزیز، بدون در نظر داشت تعلقات قومی، ملیتی، زبانی، دینی و مذهبی ایشان این است که، از گرفتن این کارت های سرکوب کننده هویت اقوام خودداری نموده و بدینترتیب همبستگی خود را با مبارزات دادخواهانۀ اقوام و ملیت های مختلف کشور در جهت پاسداری از هویت حقیقی ایشان در عمل تبارز بدهند.

بگذارید در وطن مشترک ما هریک از اقوام و ملیت های اوزبیک، ایماق، بلوچ،  پشتون، تاجیک، تورکمن، تاتار، هزاره هندو، نورستانی، سیکهه، پشه ای، قزلباش، قرقز، پامیری وغیره با حفظ هویت حقیقی و تاریخی خود، شهروند متساوی الحقوق این کشور و هموطن همدیگر، به دور از هر نوع نابرابری ها بحساب آیند، تاخود بودن را در باهم بودن عادلانه تجربه، و مفهوم حقیقی زندگی را منحیث انسانهای متساوی الحقوق، در خانۀ مشترک از آن خود سازند.

با آرزوی درک وعملی ساختن این خواست و آرزوی انسانی از جانب همه افراد وطن

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

۲۴ اپریل ۲۰۰۱۱ میلادی

معمای ثبت هويت « افغان » در تذكره

…يكی از پلانهای پشتونيزه ساختن افغانستان توسط شوونيزم قبيله همانا تلاش اضمحلال هويت اتنيكی اقوام غيرپشتون كشورميباشد

نمونه ای از تذکره الکترونیکی با جعل هویت بیش از 80 درصد مردم

ما افغان نیستیم؛ ما تاجیک، هزاره، اوزبیک، تورکمن، بلوچ و…هستیم

 بیانیه فدارسیون فرهنگی غرجستان در رابطه با طرح چاپ جدید تذکره ملی

Advertisements

یک پاسخ

  1. عزیز دوست لر!
    بیرینچی ده سلام برچه لریز ده.
    نشر بولگن تذکره نینگ رسم دن قضاوت بولمه ی دی ممکن که ملیت افغان گه و یا شو رسم نینگ اوزی قول بیلن توزه تیلگن بولسه. بیز لر گه فارسچه و یا پشتو نینگ قیسی فرق یوق ایکی سی هم اوز تیلی میز دن اوتکیر ایکینچی تیل. بیر تعداد منفعت چی لر که منفعت لری تفرقه تشله ش اوچون تأمین بوله دی قدرت لری نینگ کینگیت ماق اوچون مردم نینگ احساسات لری بیلن اوینه ی دی لر. اگر تورک تیل لری گه یازیش ممکن بولسه ایدی بیز لر هم قدنش سه ی بولر ایدی. حاضر بو توطئه نینگ باشقه مقصد یوق اینیقسه فارسچه گه یازیل مه گن اوچون باشقه هیج سوز یوق. ایناغه لر و سینگلی لر دن ایسته ی من که بو باره ده هیچ قدنش مه سین لر. هر وقت که اوز تذکره لری نینگ هم ملیت ده افغان دیب یازسه لر اوشنده تذکره بیلن آغز لریگه اوریش یرشیب قاله دی. حاضر احساسات میز دن باشقه لر اوشندی که قرن لر دن بیری دوست صفت ده قولتیغ میز دن ضربه اورگن کیشی لر که یککه هدف لری اوچون بیز لر گه قره ب سوز له ی دیلر و قدرت وقت ده اوزلری دن باشقه نینگ کورمه ی دیلر، فایده لنیب قاله دیلر.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: