ما افغان نیستیم؛ ما تاجیک، هزاره، اوزبیک، تورکمن، بلوچ و…هستیم


دولت با تذکره الکترونیکی هویت ما را جعل می کند

طبق خبر کابل پرس در تاریخ 16 دسمبر، حكومت افغانستان از طریق وزارت مخابرات کشور بوسیله یک شرکت خصوصی بنام گراند تکناولوژی رسورس مربوط به شخصی بنام میرویس علیزی از نزدیکان امیرزی سنگین برای ایجاد وصدورتذکره الکترونیکی قرارداد صد ویک ونیم میلیون دالری را به امضا رسانیده است. این شرکت با توجه به رابطه نزدیکش با شخص امیرزی سنگین سرپرست کنونی وزارت مخابرات چندین پروژه های پرمنفعت آی .سی. تی را با مبالغ هنگفت از وزارتخانه های مختلف درانحصار خود درآورده است .

قرارمعلوم وزارت مخابرات بزودی تذکره های الکترونیکی را جاگزین شناسنامه های فعلی می کند ومی خواهد بزودی كارت های هويت بديل تذكره را درچند ولايتكشوربطورامتحانی توزيع نمايد. دراین تذکره ها ملیت همه اقوام کشور، افغان ذکرشده وصرفا به زبان پشتواست درحالیکه طبق قانون اساسی، دری وپشتو زبانهای رسمی کشورهستند. درين كارتهای شناسنامه ، شهرت شخص بدون آنكه مليت متعلق به آن درنظر گرفته شود، همه را افغان نامگذاری کرده است. درصورتی که كلمه افغان درطول تاريخ جبرا ازطرف یک قوم بالای ديگراقوام تحميل گرديده و وسيله ای برای برتری جويی قومی سركوب ديگراقوام کشور بوده است. نامگذاری افراد تمام اقوام ساكن كشوربنام يك قوم ، باعث تخريش اذهان عمومی اقوام دیگر کشور و تعميق خصومت ها بین اقوام خواهد شد.اينگونه اعمال خلاف منافع ملی بوده و درهيچ نقطه دنيا تجربه نشده است كه نام يك قوم خاص بالای ساير اقوام تحميل شود .

در همسايگی افغانستان نیزكشورهای قراردارند كه دارای نام يك مليت است ولی درتذكره تابعيت هریک ازاتنيك ها تعلق قومی شان تسجيل می شود. درافغانستان هيچ قومی نمي خواهد دربدل اضمحلال هويت عينی قومیش، نام قوم ديگری را بپذيرد. اما وزارت مخابرات افغانستان بنا برتعصب، زبان فارسی دری را خلاف احکام قانون اساسی کشورازتذکره الکترونیکی حذف نموده است .پروژه ی حذف زبان فارسی دراسناد وزارت مخابرات افغانستان با روی دست گرفتن پلان تغييرهويت قومی و زبانی اقوام افغانستان كه منجر به اضمحلال هويت اتنيكی اقوام غيرپشتون كشور می شود، نه تنها تنفر قومی ، نژادی ، زبانی ، دينی و مذهبی را ترغيب مي كند بلكه اين عمل ناجايز و سركوبگرانه دولت کنونی نیز محسوب می گردد. افغان خواندن اقوام غیر افغان ازقبیل تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها و سایرترکتباران افغانستان غیر قابل قبول است .

 

درتصویر بالا نمونه ای از تذکره الکترونیکی به زبان پشتو را با هویت افغان مشاهده می نمایید 

جعل و حذف هویت قومی اقوام محروم و تحت ستم افغانستان پیشینه بیش از یک قرن دارد که درین سرزمین آغاز شده است. واژۀ « افغان» در قرن دهم بکار رفته و به تدریج مفهوم آن وسیع تر شده است تا اینکه در قرن هژدهم حاوی کلیه پشتون های کشور گردید ه است . تا جایی که در قرن دهم هجری نام تمامی قبايل ابدالی وغلجائی را در برگرفت. این اسم از نخستین زمان کاربرد آن به قبیله ویا قبایل پشتون که درآغازعمدتاً دروادی رود سند ونواحی کوه های سلیمان می زیستند اطلاق می شد. چون واژه «افغان» در اصل به قوم «پشتون »گفته شده و اطلاق آن بالای اقوام غیر پشتون نابجا و در تضاد با منافع ملی است.استفاده ازنام «افغان» به افراد متعصب و ملیت گرا حق می دهد، تا خود شان را باشنده گان اصلی افغانستان بنامند و به ساکنان دیگر کشور هیچ گونه امتیازی قایلنباشند. ولی ظاهر شاه، خود و اکثریت خاندان سلطنتی او که مربوط به قبیله محمدزائی ها بودند با تکلم بزبان پشتومشکل داشته و هیچ آشنایی با آن نداشتند.

درجریان سالهای تداوم جنگ جهانی دوم درافغانستان تحت تأثیر ایدیولوژی نازیسم در دستگاه سلطنتی ظاهرشاه، هاشم خان و شاه محمود خان تئوری برتری نژادی پشتون ها را بردیگر اقوام افغانستان بشدت تطبیق می کردند که، افراد عالیرتبه کشوری و نظامی از جواسیس استخبارت آلمان ومبلغان تیوری نازیسم درافغانستان درسال 1942 م بودند . چنانچه زمامداران انحصارگرای افغانستان، ظالمانه کوشیده اند که با کتمان هویت های زبانی، فرهنگی واجتماعی سایراقوام کشور، تسلط فرهنگی، نمادهای هویتی ونیازهای سیاسی یک قوم خاص را بصورت یکجانبه برهویت های اقوام دیگر تثبیت نمایند. با تعقیب این سیاست برتری خواهانه تک قومی و ایدئولوژیک ساختن این تفکرقوم گرایانه در دوره هفتم شورا، حزب افغان سوسیال دموکرات توسط غلام محمد فرهاد مشهوربه پاپا غلام با الهام از نظریات نازیزم آلمان وقت تاسیس شد که بعدا این حزب بنام حزب افغان ملت یاد گردید. این گروه اکنون نیز داعیه داران این تفکرفاشیستی حزبی بنام افغان ملت را که بوسیله احدی وزیرتجارت فعلی رهبری می شود دنبال می کند. این حزب دربدنه اصلی تیم حاکم نقش بسیار پر رنگ و تاثیرگذاردرسیاستهای جاری دولت دارد. می توان نقش حزب افغان ملت را در ایجاد تذکره الکترونیکی جدید موثر وعمده دانست که این حزب کلمه افغان را می خواهد مانند گذشته بالای اقوام محروم کشور تحمیل نماید .

در نتیجه ی پیشبرد این سیاست، برتری خواهانه قومی درافغانستان نه تنها هویت ملی زمینه ی بلوغ وتکامل عینی پیدا نکرده ، بلکه پراکندگی قومی واجتماعی را گسترده نموده است .تشدید تعارض های قومی میان کوچی ها و اهالی ساکن محلی ونداشتن تذکره باعث گردیده که آمار دقیقی از شمار نفوس جمعیت این گروه پشتون ها، بدرستی دردست نباشد واین گروه بعنوان شهروندان بدون تابعیت وتذکره ازیکسو و بدون تمکین به تکالیف شهروندی، همواره ازحقوق وامتیازات سیاسی واقتصادی خاصی برخودارباشند. ولی نظام های حاکم از آنها همواره به مثابه یک اهرم فشارسیاسی علیه سایر اقوام مسکون استفاده می نمایند. باید هرچه زودتر آماردقیق جمعیتی این گروه خانه بدوش و پروسه اسکان دایمی آنها فراهم شود. حکومت های دیکتاتوری تک قومی افغانستان درکنار حذف زبان فارسی و تورکی و دیگر زبان های اقوام محروم افغانستان و آتش زدن کتابخانه ها، آثار فرهنگی، آثار تاریخی و نشانه های هویتی اقوام محروم را تخریب یا غارت کردند ودرجریان دهه های اخیر، این جعل و حذف هویت، با پاکسازی قومی، نسل کشی، کوچ اجباری، غصب زمین و تبعیض همراه بوده است .

افشای این مسایل با هدف جلو گیری از گسترش توطئه های قبیله پرستانۀ موجود در جامعه که ریشه در گذشته های خونین وغیر انسانی حاکمیت های قبیلوی دارد، بارجوع منطقی به حل این معضلات تاریخی در شرایط فاجعه بار کنونی کشور صورت می گیرد . همزیستی انسانی مجموع اقوام وملیت های ساکن این سرزمین در گرواز بین بردن تمایلات قدرت طلبانۀ انحصاری و برتری جویی های نژاد پرستانه در دولت فعلی قرار گرفته است . قبیله پرستی بزرگترین مانع توفیق دموکراسی بردیگرعوامل بازدارندۀ دموکراسی درین کشورمی باشد که دشمنان داخلی وخارجی مردم ومیهن ما ازآن استفاده های زیادی را درجهت ایجاد نفاق، در روابط با همی اقوام وملیت های ساکن کشور وبهره برداری به عمل می آورند .

درحالی که مشخص شدن هویت دقیق اقوام و ملیت ها و پیروان مذاهب مختلف ، در تذکره شهروندی که تصویر روشنی از بافت قومی و مذهبی جامعه ی افغانستان ارائه می دهد، موجودیت هویت قومی ومذهبی اقوام محروم فراموش شده بعنوان شهروندان دارای حقوق شهروندی را هویدا می کندو این روحیه زمانی شکل خواهد گرفت که همه بدنبال نهادینه سازی ارزشهای هویت ساز و متحد کننده ملی باشند. آن هم با توزیع عادلانه قدرت و ثروت و بدست آوردن اعتماد ملی و تقویت روحیه هم پذیری وهمگرایی ملی استوارباشد و ساختن نظام سیاسی بر مبنای رسمیت یافتن هویت، شخصیت حقوقی وحقیقی و مشارکت عادلانه ی اقوام با تعیین فیصدی جمعیت شان می تواند راه مناسب و مطمئنی برای استقرار عدالت سیاسی بوده باشد .

دولت افغانستان نباید اشتباه کند که تغییر هويت اتنيكی اقوام به مفهوم شرط ايجاد ملت نبوده بلكه مي تواند سرآغاز تشدید اختلافات قومی جديد درافغانستان باشد .نبايد مردم را وادار نمود تا به عنوان آخرين علاج برای دفاع ازهويت خود به مخالفت برضد ظلم و فشار مجبور گردند. بنا براین باید تفاوت ها را پذیرفت و هویت های مختلف درجامعه وروحیه هم پذیری، توافق وتنوع خواهی را تقویت کرد نه تحمیل هویت تک قومی و زبانی بردیگراقوام افغانستان. برای تهیه تذکره جدید سرشماری دقیق وعلمی با متودهای نوین فنّی و با نظارت وحمایت مجامع بین المللی وسازمانهای بی طرف جهانی درافغانستان نخستین شرط برای اجرای پلانهای کلان در امور حاکمیت، در این کشور می باشد اگر هر نهاد یا گروهی بدنبال تحمیل تمایزات فرهنگی و زبانی یا آئینی شان بر توده مردم و روح جمعی جامعه باشد نه تنها وحدت و انسجام ملی شکل نخواهد گرفت وبلکه وحدت ملی در کشور به فراموشی سپرده خواهد شد .

سمیع فرید / کابل پرس

معمای ثبت هويت « افغان » در تذكره

…يكی از پلانهای پشتونيزه ساختن افغانستان توسط شوونيزم قبيله همانا تلاش اضمحلال هويت اتنيكی اقوام غيرپشتون كشورميباشد

نمونه ای از تذکره الکترونیکی با جعل هویت بیش از 80 درصد مردم

بیانیه فدارسیون فرهنگی غرجستان در رابطه با طرح چاپ جدید تذکره ملی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: