داد مردم اندخوی


تظاهرات مردم اندخوی مدير ماليه مركز اندخوي كه سر از سال قبل ماليات دكاكين را به هر دكان دهان پر ابلاغ ميكند دكاندار هوشيار با درك نيت شان اگر 5000 افغاني گفته باشد فورا معامله ميكند 1000 به دكاندار 1000 افغاني به مامور ماليه و 2000 افغاني از جيب دولت معاف در نتيجه 1000 افغاني ماليه به دكان مذكور ثبت و اجرا ميگردد اما دكانداري كه اينقدر ذكاوت نداشته باشد همان 5000 افغاني را هم تحويل ميكند و توهين و تحقير هم ميشود به تناسب تاخير جريمه هم اخذ ميگردد. چنين معامله هاي درون استين به 2500 دكان شهر اندخوي چقدر عايد به جيب مامور ماليه خواهد رفت مگر قرار معلوم پياده مامور ماليه هم حالا چاق شده كه قبلا سل بود. از اينكه جناب مامور ماليه مركز اندخوي از حامي و مربي خارق العاده خود اطمينان كامل دارد بعداز مظاهره مردم تا كنون به چند دكاندار اخطاريه داده كه شما از دست من شكايت كرديد حالا به جزاي اعمال تان ميرسانم دست تان تا لندن ازاد . اين هم شد جرات مافيا .

مقامات عالي مرتبه افغاني ما حد اقل تصور كنند كه 10000 نفر را ايا ميتوان از خانه اش كشيده به ميدان اورد تا خواست و اراده و درد خودش نباشد ، اين مظاهره خودجوش بود اگر خداناخواسته يك اشپلاق شود از نفوس 450000 نفري اندخوي چقدر نفر به ميدان مظاهره حاضر خواهد شد و كدام قدرت انرا محار كند ؟

اميدوارم شبكه محترم گذارش هذا را به نشر بسپارند تا نظرات مردم و گروپ مافيا نيز در اين مورد زبان باز كند تا سياه و سفيد روشن شود .

بازسازي داخل مندوي آرد و برنج دوكان ها از حد معيار خورد گرفته شده شمار دكان هاي اضافه شمار تا به ريش سفيد خاين هم به صفت رشوت توزيع و عوايد هنگفت از ان بابت هم حاصل شد كه بي سرو صدا از حلقوم مافيا عبور است و صد ها مسايل ديگر كه توقع عدالت در اين شرايط چندان مورد انتظار نيست امكان دارد محاكمه مردمي انرا به حسن صورت حل و فصل نمايد .

_ولي اخيرا هيت مقام عالي ولايت فارياب از جمع فرشته گان زمان جهت بررسي امور شاروالي مواصلت ورزيده نواقص كار شاروال را به ساده گي كشف و مورد بازپرس قرار داد اما جناب فاروق شاروال اندخوي از روي مجبوريت چهار نمره زمين جوار سرك آقينه را به تاريخ 22 حمل 1390 به هيت عالي مقام ولايت فارياب طور تحفه (رشوت )هديه نمودند كه گذارش 180 درجه تغير كرده خود هيت نيز شريك دسترخوان شدند .

به تاريخ 11 حمل 1390 تظاهرات گسترده مردم ولسواليهاي چهارگانه اندخوي به بركت توجه سايت هاي معتبر نسل افغاني به نشر رسيده ويديو هاي ان فعلا در دست مردم اندخوي و بعضي سايت ها قرار دارد كه با اشتراك بالغ بر 10000 نفر از اهالي برضد فساد اداري داد زدند ، خواستها و عرايض خود را به مقامات سپردند كه اكنون منتظر فيصله هاي مقامات عالي اند ايا طرف مردم قرارميگيرند يا به طرف فاسد ؟

تظاهرات مردم اندخوی

انگشت انتقاد مردم بيشتر متوجه مجموع پرسونل شاروالي مركز اندخوي و مديريت ماليه مركز اندخوي بود كه :

_شاروالي دو دوره قرعه كشي نمرات زمين را طور جعلي به راه انداخته صرفا نام چند نفر محدود را در محضر عام قرائت و بعداز ان صد ها نمرات زمين را به نام هاي مستعار به مقصد فروش بين پرسونل خود تقسيم و تا كنون تعدادي نمرات از فروش باقي مانده در اين شاروالي موجود است .

_نمرات زمين با ارزش مردم را فروخته به عوض ان از زمين هاي كم ارزش پنهاني خود شان را داده عوايد بين اعضاي مافيا تقسيم شده كه از اين بابت صد ها نفر از هزار تا ده هزار دالر خساره مند شده اسناد شان مكررا تجديد و تجديد نظر شده كه تا كنون مورد بررسي و بازپرس قرار نگرفته است .

_در باز سازيها چنانچه مسجد جامع علي شير نوايي در مركز شهر اندخوي %100 از اعانه مردم اعمار شد ولي مبالغ هنگفت را به نام اعمار مسجد مقامات شاروال به جيب زدند .

_اجاره داري مندوي مركز شهر اندخوي كه سال قبل 500000افغاني بود 3500000افغاني به ثبت عوايد دولت 2600000افغاني بنام رشوت ، خيرات ، ذكات و به هر نام مردار به جيب ذيصلاح ريخته شده به 6100000ارتقاع يافت كه اجاره دار با كسب اختيارات عام و تام چوروچپاول عايد خودرا به قرار محاسبه تخميني مردم 40000000افغاني را زير نظر گرفته است .

_دكاندار هاي شهر اندخوي با زسازي پيشروي دكان هاي خود را از جيب خود انجام داده امكان دارد از اين بابت %80 مبالغ مصرفي بنام بازسازي دولت به جيب شاروال ريخته شده باشد .

نیاز مراد فاریابی

Advertisements

6 پاسخ

 1. با اظهار سپاس از شبكه محترم توركستان جنوبي كه درد مردم اندخوي را ازنگاه بشر دوستي بيشتر از هرسايت ديگر انعكاس داده توجه مردمان اين منطقه را معطوف داشته اند تا جايكه من معلومات گرفتم كسانيكه به انترنيت دسترسي داشته مطالب منتشره را تكثير و بين مردم پخش كردند .
  به نظر من نويسنده گان مطالب فساد اداري را سرچشمه طغيان تظاهرات دانسته اند كاملا بجا است . از جمله اعتراضات مردم چند نكته را قابل ياداوري ميدانم :
  1-مراجعه مردم يا ايجاد ماجرا دربين مردم انقدر مواجهه به بيوروكراسي ميشود كه بعداز مصارف گزاف يا مجددا به سلسله مراتب رجعت يا تا ايجاد چشمه عوايد معطل قرار ميگيرد . مردم تصور ميكند كه اين مامورين موظف به تضعيف و ناتوان سازي مردم اند تا وطن به دامن كشوري سقوط كند .
  2- پروژه اب اشاميدني مردم چند سال است كه روي دست گرفته شده و سه بار هم افتتاح شد هنوز با ان نل هاي پلاستيكي نازك وكم قدرت انتقال اب از درياي امو به اندخوي دور از امكان بوده و 12مليون دالر به هدر رفت . مردم فكر ميكند ايجاد پروژه به مفهوم تبليغ بوده بالاي مردم پوزخند زدند .
  3- سرك اقينه –اندخوي چند سال است كه اعمار ان تبليغ ميشود نه از نظر كيفيت و نه هم چنين سرك تا كنون اعمار شده بلكه 20 مليون دالر اختصاصي اين سرك چه شد و چرا معطل است . ولي به نظر مردم درازا كشيدن پروژه به مفهوم فريب اذهان مردم بوده واقعيت عيني ندارد .
  4- اب درياي اندخوي از چندين سال به اين طرف از دولت اباد به بعد سال تمام قطع است صرفا در جريان سيل هاي بزرگ به اندخوي ميرسد متباقي وقت، اندخوي مبدل به يك صحرا است . مردم فكر ميكند كه اين قطع اب مطابق سياست فعلي دولت جهت تفرقه اندازي بين مردم اندخوي و دولت اباد راه اندازي شده عرايض و صداي كسي شنيده نميشود .
  5- دربازسازي سرك هاي فرعي از طريق جغل اندازي و همواركاري مبالغ هنگفت بين شاملين پلان ها خورد وبرد ولي مطلق از كنترول معاف است . مردم فكر ميكند كه اين جريان به هدف تبليغ بازسازي و ايجاد شبكه خارجي در بين مردم است .
  6- گسترش فقر و بيكاري و عدم موجوديت اشتغال زايي در پلان دولت .
  7-اخاذي هاي گوناگون در كليه امور رسمي و غير رسمي مشابه به يك اعلان چور .
  8-انتصاب و تقرر افراد منفور جامعه در مقام هاي بلند دولتي را ايجاد شبكه هاي سركوبگر خارجي بالاي مردم ميدانند و صدها مسايل ديگر كه بيش از حد مردم را اذيت وبه فقر وناچاري دچار كرده از جمله عواملي است كه مردم و دولت را مجزا ساخته مستلزم توجه بيشتر مقامات عالي دولت است تا ارامش دايمي و با ثبات در اين منطقه ايجاد گردد .
  بااحترام :تينگداش فاريابي

 2. بااظهار سپاس از نظریات ارزشمند برادر محترم تینگداش فاریابی!

  در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب موسسه یی بنام داکار دربخش شورا های انکشافی اندخوی فعالیت دارد که حق مردم بیچاره و مضلوم ولسوالی اندخوی را به بهانه انجام پروژه های شورای انکشافی به غارت میبرند. هرچند داکار یک موسسه بین المللی بوده باید عاری از فساد باشد، مگر دو فرد را بنام های اباسین و محمد طاهر سیهون عرب (رییس جوانان جنبش قبلی اندخوی) به اساس واسطه های خویش که طاهر سیهون توسط شاکر کارگر و اباسین توسط خیرالله انوش والی سمنگان بطور ضمانت استخدام گردیده اند، فاقد تجربه و مسلک توسط داکار استخدام گردیده اند، تمام پروژه های شورا های انکشافی مردم ولسوالی اندخوی را با کار های ساخته گی شان به تاراج برده اند. رحیمی مسوول داکار اندخوی، اباسین و طاهر سیهون که هر سه نفر مشترکین یک دکان ساختگی بنام «فروشگان صداقت» ساخته اند، با مور و تاپه های ساخته گی کچالویی شان بنام های فروشگاه ارسلان و فروشگاه پسران محمد نبی که هردو فروشگاه هرگز موجود نیست، بدون داوطلبی از مارکیت بازار آزاد تمام ضروریات یک پروژه را از فروشگاه در فوق تذکر یافتهء خودشان چهار برابر خریداری مینمایند، و بیشتر از 50% پول مجموعی هر پروژه را بین خود تقسیم می نمایند. ما مردم اندخوی و موسفیدان ولسوالی اندخوی از همچو پروسه که مایانرا بزور متقاعد به خریداری ازدکان خودشان (فروشگاه صداقت) مینمایند به ستوه آمده ایم. اگر گذشته محمد طاهر سیهون مشهور به «طاهر خان» ویا اباسین را ببینیم، قادر به خریداری یک عراده موترسیکل نبودند مگر امروزه طاهر خان و اباسین در یک مدت بسیار کوتاه هرکدام شان مالک چندین عراده موتر، چندین نمره زمین رهایشی، و بیشتر از 400 گوسفند گردیده اند. ما مردم فقیر و بیچاره نمیدانیم داد و فریاد خودرا به عرض کی برسانیم، طاهر خان ازنام جنبش ویا با ادعای عضو بودن خود در جوانان جنبش بیشتر از میلیون ها افغانی حق مردم مضلوم اندخوی را به غارت برده است، ویا اباسین که برادرزاده خیرالله انوش است، از نام کاکای مزدور خود سوء استفاده مینماید، حکومت افغانستان را همه گی میدانند که سراپا فساد است، مگر جای تعجب اینجا است که چرا یک موسسه خیریه فساد میکند؟ – آیا فکر نمیکنید ولسوال ویا مقامات مردارخوار دیگر اندخوی بااینها شریک باشند؟؟؟؟؟؟

  در آخر از حکومت محلی دراندخوی جدا» تقاضا مندم تا بخاطر ایجاد اعتماد و اعتبار فی مابین مردم و حکومت، باید درزودترین فرصت این دوفرد فاسد و خونخوار را که بنام های اباسین و طاهر سیهون میباشند دستگیر و برپنجه قانون بسپارند، وگر نه روزی یکبار دیگر شاهد تظاهرات خودجوش مردمی مثل گذشته که علیه شاروال فاسد بود خواهید شد، اینبار حتی هیچ کسی قادر به فرونشاندن خشم مردمی نخواهید بود که خانه اباسین، طاهر سیهون، دفتر داکار، تعمیر ولسوالی و چند جای دیگری است که طعمه حریق خواهد شد.

  بااحترام یکی از اعضای شورای انکشافی اندخوی

 3. سلام
  شکایت من از مدیر مالیه است که نظر به صحبت با یکی از دوکتوران اندخوی مدیر مالیه کوشش زیاد نمود که از داکتران اندخوی رشوه اخذ نماید بخاطر مالیه ولی با مقاومت داکتر ان مواجه شد(بعضی داکتران رشوه دادند)وهریک مبلغ در حدود44000 افغانی تادیه نمودند اگر با مدیر معامله انجام میدادند این پول میتوانست که به 5000 افغانی تقلیل به عمل میامد ولی داکتران شجاع وضد فساد این مقدرار پول را تحویل خزانه دولت نمودند.
  خداینظر

 4. مقصر كيست ؟
  شهر وندان با ديانت ولسواليهاي چهار گانه اندخوي به تاريخ 11 حمل 1390 طي تظاهرات ده هزار نفري خود برضد فساد اداري لجام گسيخته دولتي هشداريه دادند . اگرچه عكس العمل توده يي به تمثال فاروق شاروال تبارز كرد اما جناب شان هرگز به تنهايي قادر به فساد براشفتگي مردم شده نميتواند،چندنفر محدوديكه اكنون به صفت حامي و مداحان آن عمل ميكنند نيز شريك دسترخوان سخاوت مال مردم بوده اند و براي بقاي ان تلاش مذبوحانه دارند .
  خوانندگان عزيز توجه فرمايند هزار ها نفريكه در مقابل دروازه فاروق شاروال منفور مردم ايستاده بودند چه تصور ميكنند ؟ايا اين جوانان و دلير مردان با شهامت صديق وطنپرست توده مردم اندخوي نيست ؟ بزرگترين مظاهره هدفمند و صادقانه مردم اندخوي كه يك چوچه خرگوش فاروق را از زير بغل يك كودك گرفته پس به داخل منزل فاروق پرتاب ميكند تا خدا نخواسته به دزدي خرگوش متهم نشوند .
  اگر در بين هزار ها نفر ميهن پرست از روي تصادف يك يا چند دزد هم حضور داشته باشند هرگز جرات انرا نداشت كه سوزن كسي را بيجا كند . يا به داخل منزل آن قدم گذارد . اينكه مردم به عنوان هشداربه فاسد موتر شخصي فاروق را در گراج شان اتش زدند از خرمن شان دانه گندم كم است. برعلاوه اندوخته هاي رشوت، بيت المال بوده به مردم تعلق داردوتعداد زيادي از مفسدين كه هنوز جان به سلامت برده به يقين رشوتخور و رشوت دهنده همديگر را به خوبي ميشناسندحكم تاريخ صادر است. برعلاوه همين حالا فروش صدها نمرات زمين از خزانه نمرات جناب و همتايان شان در ازدحام بازار گرم جريان دارد . از روي لطف يكي از ان نمرات زمين را به موتر مجرا نموده به جبران حقوق باقي مانده مردم بپردازند ، اين يگانه راه نجات است ، در غير آن اين دست نشانده ها و تفرقه انداز هاي چاكر زير چرخه هاي تاريخ لگد مال خواهند شد .
  ما انچه را كه از اجداد اموخته ايم به مردم خود بازگويي ميكنيم . تاريخ گواه است كه اين ملت ها طي عصر ها دولت مشترك و تا سطح ايجاد دولت منطقوي باهمزيستي و تفاهم بهم مرتبط بوده شريك غم و سرور همديگر بوده اند .
  مردم ما تمام مليت هاي افغانستان را برادر خود ميداند همين حالا در شهر ما از مليت پشتون و تاجيك و درمزارشريف تا ارزگان و قندهار از مليت ازبك و تركمن روابط فاميلي تا روابط اقتصادي و تجاري اعتباري بين خود دارند . اينكه 50 كشور 50 گروپ جانبدار خود را ايجاد و معادل ان هم ساير كشور هاي ذيدخل ايجاد كرده و خانه مارا ميدان جنگ جهاني قرار داده اند جاي تاسف است . اينكه بعداز 23 سال جنگ تداوم وافزايش جنگ در افغانستان نتايج تفرقه دست خارجي است كه هم مردم افغانستان و هم مردم ساير دولتهاي ذيدخل را به كام خود ميبرد . تجزيه افغانستان به 50 دولت مستقل يا فروش ان به ايران ، پاكستان ، تاجكستان ، ازبكستان ،‌ تركمنستان و يا از طريق ايجاد پايگاه نظامي دايمي دو دسته به گلوباليزم امريكا و انگليس بسپارند ،همچو خيانت ها اغاذ يك جنگ ديگر بوده هيچگونه منفعت مردم افغانستان نيست بلكه مردم ما خواستار منافع متقابل و ايجاد دولت واحد افغانستان در اغوش گرم برادران خود اند . اشوب هاي ماقبل شاه عبدالرحمن خان و مابعد آن هم سركوبگري هاي خارجي از طريق اين يا ان رهبر خود فروخته ملت ها بوده هرگز در طول تاريخ خود ملت ها دشمن همديگر نبوده و در اينده نيز اغوش گرم برادران خود را سرد نخواهند ساخت .
  لطفا سايرمفسدين از بدنامي هاي ملي و بين المللي فاروق شاروال اندخوي و امثال شان درس عبرت گرفته به عملكرد ها و انديشه هاي بيگانه پرستي و خود فروشي ها را از يك كشور به كشور ديگري چون پول را هدف اصلي خويش قرار داده اند تجديد نظر و خود را اصلاح نمايند ، تا به غضب خدا و مردم سردچار نشوند .
  بااحترام: عظيم سريغ از اندخوي

 5. دسايس مغرضانه
  مورخه 6 ثور 1390
  قراريكه اطلاع گرفتم ساعت 3بجه روز سه شنبه در حضور هيت اعزامي مقام ولايت فارياب تعدادي از دوستان جناب شاروال مركز اندخوي و افراد ذينفع از بحران امنيتي و اشخاص خوش خدمت و استفاده جو و تعدادي هم ساده انديش فارغ ا زدرك عاقبت كار در غياب دكانداران اندخوي طي يك مجلس بخصوص و قبلا سازمان يافته داير نموده در مورد سرنوشت تظاهرات ده هزار نفري 11 حمل 1390 مردم اندخوي چنين فيصله صادرنمودند :
  1-شاروال سابق طور محترمانه به كار سابق خود ادامه دهد (فساد شاروالي تحت حمايت دولت قرار گرفت ) .
  2-مصوبات مورد اجراي شاروالي كما في السابق ادامه يابد (سال قبل اجاره داري پنجصد هزار افغاني بود بنابرين فيصله بايد در حصول 40 مليون افغاني عايد مورد نظر خود ادامه دهد و چور وچپاول قبلي مهر تاييد است )
  3-فعالين تظاهرات مردم اندخوي دستگير و به پنچه قانون سپرده شود (تطبيق ديكتاتوري و سركوب عامه مردم براي جلوگيري از دادخواهي در اينده تجويز گريد ).
  بنابراين فيصله تظاهرات مردم اندخوي ناكام مطلق دانسته ميشود نا رضايتي مردم بخصوص در اين شرايط دشوار سياسي – نظامي كشور به بسيار ساده گي امنيت را تحديد ميكند . بعضي از كسانيكه عينا هدف شان اخلال امنيت بوده در اين فيصله نامه امضاكرده به اغوش دولت راه يافتند از طرف ديگر بحران بد امني را دامن زده در اب خيت ماهي بدست مياورند . بدون شك دراين بازي حكومت محل و هيت مقام ولايت فريب خورد حالا مردم و دكانداران با شنيدن اين فيصله حكومت محل را ضد خود دانسته بتدريج برضد اين سياست انسجام خواهند يافت كه درنتيجه طغيان بعدي امكان دارد از بابت سازماندهي مغرضان در اهداف شوم پول هاي هنگفت كمايي خواهند كرد ولي اثرات اين تضاد را هم دولت و هم ملت متحمل خواهد شد .
  اميدوارم مقامات محترم اداره مستقل ارگان هاي محل جمهوري افغانستان جهت جلوگيري از هرگونه استفاده جويي اوضاع را دقيق مطالعه نموده با درنظر داشت منافع كافه مردم و دولت فيصله عادلانه صادر نمايند تا مردم و دولت از اين دسايس مغرضانه مصون بماند .
  عظيم سريغ

 6. صدای شوراهای انکشافی همبستگی ملی ولسوالی اندخوی
  مردم شریف وزحمت کش اندخوی نیز طی سال های آخر مانند سایر هموطنان عزیز ما مشکلات ومصایب زیادی را متحمل گردیدند وروز های زیادی را بخاطر آغاز امور باز سازی انتظار کشیدند .با استقرار نظام جدید در کشور بی صبرانه منتظر آغاز
  فعالیت های باز سازی در ولسوالی بودند تا اینکه در ماه سنبله 1386 تطبیق برنامه همبستگی ملی در ولسوالی آغاز گردید ودر
  مرحله اول تطبیق با تا سس 40 شورای انکشافی آغاز گردید و با استقبال زیاد مردم شریف اندخوی روبه رو کردید. ما مردم اندخوی که بعد از دیر زمان چنین امکانات را بمنظور بازسازی حیات اجتماعی و اقتصا دی خودبد ست آورده بودیم با همکاری بی شایبه صادقانه وشبانه روزی مسؤلین محترم مؤسسه داکار در تطبیق برنامه سهم فعال داشتیم و پروژه های باکیفیت را با کمال شفافیت وحسابدهی به درجه اکمال رساندیم.
  اینک در باقیمانده 30 شورا مرحله دوم برنامه همبستگی ملی آغاز گردیده است و با شور وشعف فراوان کار های تطبیق پروژه ها ادامه دارد. اکثریت پروژه ها از طریق داوطلبی رقا بتی به اساس اصول برنامه همبستگی ملی با اشتراک وتصمیم گیری فعال شورا های همبستگی ملی وحضور داشت ارگانهای زیدخل به قرار داد داده می شود و از کیفیت و مدت تطبیق آن هم از جانب مؤسسه همکار دفتر ولایتی همبستگی ملی و مفتشین وزارت احیا وانکشاف دهات ارزیابی و مراقبت منظم صورت میگیرد.
  ارزیابی ازتطبیق پروژه ها عالی بوده وشوراهای همبستگی ملی ولسوالی اندخوی خوشوقت هستند که تطبیق بر نامه با شفافیت وحسابدهی کامل وپروژه ها ی دارای کیفیت عالی تطبیق میگردند.
  با تطبیق برنامه شبکه برق اندخوی طور مکمل باز سازی سرک ها وکوچه ها بگونه اساسی جغل اندازی وسایر پروژه های
  پیشنهادی شوراها به بهترین وجه تکمیل گردیده است. اکنون چهره شهر و دهات اندخوی تغیر کرده است و این امر باعث خوشی
  ورضا یت خاطر مردم زحمت کش اندخوی گردیده است.
  باید متذکر شد که مؤسسه محترم داکارهم در ترویج زراعت و مساعدت در بلند بردن ظرفیت های زنان و کمک به زنان بی بضاعت
  پروژه های مثمری چون ترویج کشت زعفران پسته للمی احداث باغ ها وقوریه های درختان میوه دارو غیر میوه دار تاسیس مراکز
  اجتماعی زنان وایجاد وترویج باغچه های سبزیجات برای خانمها رادر اندخوی ودر سا یر ولسوالی ولایت فاریاب براه انداحته است که در بازسازی وانکشاف اندخوی ودر مجموع ولایت فاریاب رول بسزای دارد. تهیه آب صحی آشامیدنی از طریق احداث شبکه های اب صحی وحفر چاها در اکثر ولسوالی های ولایت فاریاب پروژه مثمر دیگری است که به کمک مؤسسه داکار عملی میشود.
  ولی جای بسی تاسف است که یک تعداد عناصر معلوم الحال و سود جو که تحمل دیدن مؤفقیت ها ورفاه مردم را ندارند خوشی های خود را در غصب حقوق مردم مستمند ولی سربلند وباشها مت جستجو میکنند وهر روز با سرازیر شدن همه آنچه که از مردم است به جیب های شان چاق تر میشوند تبلیغات ناجوانمردانه رابه راه می اندازند و برای بد نام کردن مؤسسه محترم داکار و کارمندان دلسوز وخدمت گذار آن که شب وروز در خدمت مردم قرار دارند و از شهرت نیک در بین مردم برخوردارند کمر بی همتی بسته اند. اینها که در اندخوی مانند سا یر ولسوالی ها مجال دستبرد به پول های اختصاص یافته برای تطبیق پروژه های همبستکی ملی نه یافتند ودست های شان از چور وتالان پول های همبستگی ملی قطع شده است مایوسانه قلم برداشته اند دروغ نوشتند و بر اشخاص خدمتگار ومورد حما یت مردم تهمت ناروا بستند.مردم میدانند که چگونه تدارکات پروژه های همبستگی ملی در سه ولسوالی دیگر در تبانی با به اصطلاح مؤسسه همکار با ارایه قیمت های حاوی پروپوزول از طریق تیلیفون وبرخلاف تمام اصول تدارکات برنامه همبستگی ملی فقط وفقط از دوکان بنام امین صادق صورت میگرفت وده ها موارد دیگر که همه مردم از آن آ گاهی دارند وسر زبان های خاص وعام است. مردم حق شناس اندخوی با وضاحت اظهار میدارند که به کارمندان محترم مؤسسه داکار که صادقانه
  برای مردم اندخوی کار کرده اند احترام میگذارند وازآنها حمایت همه جانبه مینمایند وفعالیت های مؤسسه داکار را متناسب با خواسته های باشندگان ولسوالی اندخوی ودر مجموع ولایت فاریاب میدانند. در اخر باید گفت که ما این اشخاص دروغ پراگن بی مسؤلیت وضد منافع مردم را خوب میشناسیم واز منفعت های که از پول پروژه های اختصاص داده شده برای انکشاف اندخوی بدست آورد ه اند خوب آگاه هستیم و انشالله بطور مستند در آتیه افشا خواهیم نمود. همچنان از مقامات ولسوالی اندخوی وریس صاحب محترم احیا وانکشاف دهات ولایت فاریاب صمیمانه تقاضا داریم تا چنین اشخاص بی مسؤلیت را شنا سا یی و تحت پی گرد قانونی قرار دهند وحقوق غصب شده مردم را از آنها باز ستانند.
  با احترام
  شوراهای هفتاد گانه همبستگی ملی ولسوالی اندخوی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: