يک گل ما از دشت سبز رنگ شده فارسها با ارزشتر است، يا، سياست دوگانه رژيم در آذربايجان


بالاخره پس از سالها کارشکني و بهانه گيري، رئيس جمهور تورکيه بهآذربايجان جنوبي آمد و با خود بحثها و تغييراتي نيز به ارمغان آورد. امااين تغييرات همگي مثبت و ارمغانها نيز چندان دلفريب نبوده اند. من با اينکه موافق ايجاد ارتباط با دولت تورکيه هستم و معتقدم هرگونهنزديکي با دولتهاي تورک امتيازي است براي حرکت ملي آذربايجان، ولي بايستياين ارتباطات را از جهات مختلف بررسي کنيم و نکات قوت و ضعف آن‌ها را دراين شرايط بغرنج بسنجيم.

حضور هيئت بلندپايه تورکيه در جغرافياي ايران قبل از هر چيز يک امتيازبزرگ و کاملاً استثنائي براي رژيم اشغالگر فارس بود. چرا که در دورانحملات همه جانبه ابرقدرتها براي تحريم رژيم اسلامي و فاشيست ايران،ابتکارات سياستمداران تورکيه در جهات گريز از اين حلقه ظاهري و ايجادسوراخ در سطل تحريمها قابل تعمل است. تورکيه هرچند دنباله رو سياستهايبعضا ديکته شده در برخي مسائل منطقه اي و داخلي ميباشد، ولي گاهي اوقاتسياستهاي ريشه‌اي وي در ايجاد توازن قوا در منطقه به نفع تورکيه نيز غيرقابل انکار ميباشند. متأسفانه حکومت تورکيه آنچنانکه بايد به موضوعآذربايجان علاقه نشان نميدهد و با وجود پتانسيا قوي در آذربايجان جنوبي،تورکيه از اين کارت به هيچ عنوان بهره نميبرد.
مورد دوم حضور تورکيه در ايران برميگردد به تنشهاي به وجود آمده بين اينکشور و اسرائيل ميباشد. همانگونه که در اخبار آمده است، دولت تورکيه يکعذرخواهي و غرامت از دولت اسرائيل طلبکار شده است و تلاشهاي همه جانبه تلآويو براي فرار از اين بدهکاري هنوز نتيجه‌اي در بر نداشته است. ارتباطدولت اسرائيل با دولت جمهوري آذربايجان (شمالي) نيز چندان باب طبع نبودهو اين دولت مجبور شده است تا به منظور برخي ملاحضات! سفارت خود را موقتاًتعطيل نمايد. تعطيلي سفارت اسرائيل و امضاي دستور افتتاح سفارت فلسطين درآذربايجان شمالي چندان بيربط به تعطيلي سفارت اسرائيل نميباشد. افتتاحسفارت دولت مستقل فلسطين سالهاست که در دستور کار دولت اليئو قرار دارد وسال قبل نيز در اين مورد اجلاس تشکيل شده و قراردادهايي امضا شده بود. بهرسميت شناخته شدن دولت فلسطين در مرزهاي شناخته شده قبل از جنگ اعراب واسرائيل سرعت بيشتري به خود گرفته است و اين امر نيز نشانگر نزديکيتغييرات زيربنائي در منطقه خاورميانه و آسيا ميباشد.
نکته حساس ديگري که در سفر هيات تورکيه به ايران نهفته است ارتباط داردبا شيوع انقلاب اعراب! کساني که سياستهاي کلان در منطقه را دنبال ميکنندحتماً متوجه شده‌اند که برخي از سازمانهاي تحليل و بررسي سياسي در غرب ازبروز انقلابهاي مشابه در بسياري از کشورهاي عرب و قفقاز و حتي اروپايشرقي خبر ميدهند. در بين اين کشورها، ايران و آذربايجان شمالي را درليستي که شامل ارمنستان و گرجستان نيز ميباشد ميتوان مشاهده نمود. تورکيهبا اينکه خود را محکم نشان ميدهد و سياستهاي خود را با استواري به گيشميبرد، ولي ناگفته پيداست که در ليست انقلابي ها قرار دارد! بيانيه هايرسمي آنکارا در مورد مصر و تونس و ديگر کشورهاي متزلزل عربي با حضور هياتبلند پايه آن در ايران که يکي از علل ناآرامي در منطقه است جاي سؤالدارد. اگر ملتهاي معترض، همانگونه که رجب طيب اردوغان در مورد اعراب گفت،
محق ايجاد تغيير در جهت دموکراسي هستند، حضور گرم هيات بلندپايه ازتورکيه براي ابراز حمايت همه جانبه از رژيم توتاليتر فارس، آنهم دربحبوحه تظاهرات خياباني معترضان حکومتي نشانگر عدم تناسب سياسي در حکوکتتورکيه دارد. و يا، اين حکومت تلاش ميکند با ادامه دادن نقش ميانجي وبرادر بزرگ در منطقه، قدرت روزافزون خود را هرچه بيشتر نمايد! هرچه باشد،عدم توجه به حقوق ملل تحت اشغال در جغرافياي ايران، آنهم در شرايطي کهبيش از ۴۵ ميليون تورک آذربايجاني و در‌واقع همنژادان تورکيه در دستاناقليت فارس گرفتار هستند، امري نابخشودني است و تاثرات آن در سياستهاي حرکت ملي آذربايجان مشهود! حضور در تهران، سپس اصفهان و بعد از آن بهصورت گذري در تبريز نيز جاي سؤال دارد.
ديگر مشکلي که من با ايجاد شرايط براي تبليغات رژيم فارس دارم اين است کهاين رژيم فاشيست با دارا بودن امکانات نامحدود تلاش ميکند تا سياستهايآسيميله سازي، اشغالگري و استعماري خود در مناطق غير فارس را برعکس جلوهدهد. بر کسي پوشيده نيست که ملل غير فارس به هيچ عنوان مجاز به استفادهاز و آموزش به زبان مادري خود نيستند. اين واقعيت امري است که بارها بهثبوت رسيده است و اخيراً نيز رأي منفي نمايندگان مجلس رژيم فاشيست اسلامي به اجراي ماده ۱۵ قانون اساسي خود مهر تائيد بر اين ادعا زده است.

درخواست نمايندگان از آذربايجان شرقي براي ايجاد امکان استفاده از زبان مادري، به صورتي که در ماده ۱۵ قانون اساسي مشخص شده است با واکنش منفيمجلس فرمايشي مواجه شد! و اين اقدام سلطه شوونيسم فارس در مجلس اسلامي رابه صورتي کاملاً عريان نشان داد. سالها مبارزه فعالان ملي آذربايجان نيز
اکثر در محور زبان مادري متمرکز شده است. من با اينکه با محدود کردنمبارزه ملي به زبان هستم و استقلال علمي و عملي را حق مسلم آذربايجانجنوبي ميدانم، ولي با احترام به فعالاني که اصل ۱۵ را دليل اعتراض انتخابکرده‌اند، نظر آن‌ها را به اين نکته جلب ميکنم که ممنوعيت استفاده اززبان مادري، دستگيري و حبس و شکنجه آذربايجانيهايي که درخواست آزادي زبانمادري کرده‌اند و عدم وجود رسانه و راديو تلويزيون واقعي به زبان تورکيبا اينکه به صورت دائمي گريبانگير آذربايجان جنوبي شده است، ولي در عينحال رژيم فارس با برعکس نشان دادن اوضاع به نفع خود در حال بهره مندياست. خواهيد پرسيد که چگونه؟ جواب ميدم که وقتي سالها تلاش ميکنيم تاوجود ممنوعيت دولتي و گسترده در استفاده از زبان مادري، عدم آزادي درحفاظت و تمرين فرهنگ ملي و عدم در وجود آزادي ملل غير فارس در ايران رابه محافل و سازمانهاي بين‌المللي ثابت کنيم، رژيم اشغالگر با دادن مجوزيک يا دو روزه به يک کنسرت آذري! يا دادن مجوز به نشريه اي به زبان آذري!
و يا برگزاري جشنهايي که در آن لباسهاي ملي پررنگتر تبليغ می‌شوند آبپاکي به دستان ما ميريزد.
حضور عبدالله گل نمونه کوچکي از اين بازي رژيم فارس با آذربايجانيهاميباشد. الان دولت تورکيه و ديگر دولتهايي که با موضوع ايران درگير هستندبه چشم خود می‌بينند که آذربايجانيها با آزادي به خيابان ميايند، به زبانخود شعار ميدهند، لباس ملي خود را ميپوشند و دختر و پسر به اجراي موسيقيملي ميپردازند. انعکاس اين موارد در مطبوعات دنيا نيز سالها تلاش ما رازير سؤال ميبرد! به همين منظور بايستي که سياستهاي حرکت ملي را نه برپايه حقوق گذرا و موقتي، که برپايه حقوق ملي و دائمي تنظيم نمائيم. اجراياصل ۱۵ دردي از آذربايجان دوا نميکند ولي مدت آشغال آذربايجان از سويشوونيسم دست ساز را طولانيتر ميکند و همين امر نيز شرايط از دست دادنآذربايجانيها، خاک و آينده را فراهم مياورد.
ولي، از نگاه ديگر، حضور دهها هزار نفري آذربايجانيها در تبريز و استقبالگرم و شورانگيز از هيات تورکيه پيامهايي براي رژيم اشغالگر و مخالفانمترسک آن در جنبش سبز دارد. البته پيام قاطعي نيز به دولتهاي هوادراسبزها مخابره کرده است که مطمئناً در معادلات آتي خود به حساب خواهندآورد.
پس از دهها روز تبليغ گسترده و همه جانبه از سوي سبزها و خبرگزاريهايغربي و شرقي، اين گروهها فقط توانستند چند هزار نفر را در چند نقطه تهرانو چند صد نفر را در شهرهاي اصفهان و شيراز دور هم آورند. البته، اينافراد مردم عادي نبوده‌اند و اکثراً داراي ارتباطات هوشمند با همميباشند. با بررسي فيلمهاي محدود از تظاهرات ۲۵ بهمن، به سادگي ميتوانمتوجه شد که گروههاي کم جمعيت منتظر توقف مترو و اتوبوسها می‌شوند و وقتيجمعيت بی‌خبر از همه جا با سرعت به مسير خانه حرکت ميکنند، آن عده کمجمعيت با سرعت شروع به داد و بيداد ميکنند! تظاهرات مصر را با تظاهراتتهران مقايسه کنيد، از اولين روزهاي انقلاب مردم در مصر کاملاً برايتظاهرات و مخالفت با رژيم به خيابانها آمده‌اند، ولي در تهران مردها با

کيفهاي سامسونت و کاري و پاکتهاي خريد و زنها نيز به همراه کودکان و يابا دستان پر از بسته هاي خريداري شده مشغول حرکت در پياده روها هستند!مخابره همين فيلمهاي هدفمند در ساعتهاي مشخص دوباره ثابت ميکند کهتظاهرات موصوف مستمر نبوده و بهانه وجود اختلال در اينترنت و تلفن نيزبهانه‌اي براي مخفي نگداشتن عدم حمايت عموم از آن مورد استفاده قرارگرفته است. اگر اينترنت مختل است، چگونه فيسبوکهاي سبزها دقيقه به دقيقهبه روز می‌شود و فيلم و عکس مخابره ميشود؟ مگر خود ما تجربه اختلالاينترنت و تلفن در خيزش اول خرداد ۱۳۸۵ و سالگرد آن در خرداد ۱۳۸۶ و گاه و بيگاه در روزهاي به‌خصوص ملي در آذربايجان نداشته ايم؟ چگونه می‌شود کهدر زمان اختلال در اينترنت، هيچ‌ عکس وفيلمي از آذربايجان مخابره نميشودولي مطالب و عسکها و فيلمهاي سبزها سيل گونه منتشر ميشود؟ منکر وجودمخالف حقيقي در بين سبزها نيستم، ولي، مطمئناً ميدانيم که اين گروه برايخود هدفهايي غير از آنچه عموم فکر ميکند دارند. اين هدفها نيز کاملاً درمقابل حرکتهاي دموکراسي طلبانه عموم قرار گرفته‌اند و هزينه اعتراض بهآن‌ها نيز سرکوب ميباشد.
تظاهرات فرمايشي ۲۵ بهمن بدون هيچ تأثير واقعي سپري شد ولي هنوز در بيندولتمرداني که شعار آزادي و حقوق بشر ميدهند سخن در آن باره تمام نشدهاست. افرادي که وجود تبعيض و اجبار و خشونت روزانه در آذربايجان جنوبي رانميبينند، از زخمي شدن پاي يک سبز به خاطر پوشيدن کفش پاشنه بلند نالهميکنند! ولي، دو روز پس از خيمه شب بازي سبزها، جمعيت صدها هزار نفري درآذربايجان که به صورت کاملاً مدرن و مدني از هيات تورکيه استقبال ميکردندبرگ ديگري در سياست منطقه گشود. دولت تورکيه و دول متحد سبزها پيامقدرتمندي دريافت کرده‌اند که ميتواند راه گشاي سياستهاي به بن رسيده اشاندر مقابل رژيم فارس باشد. آذربايجان حرف اول و آخر در انقلابها را ميزندو چون اينبار نميخواهد گوشت دم توپ بوده و ديگران را به رفاه برساند،مورد غضب خيليها واقع شده است. اما واقعيات را نميتواند ناديده گرفت،حضور گرم و پرشور مردم در تبريز که چند برابر جمعيت گردآوري شده از سويسبزها بود حرفهاي زيادي براي گفتن دارند. آن‌ها نه به دنبال آشوب و آتش واغتشاش هستند و نه به ظلم و اشغال تسليم ميشوند. زماني ميرسد که اينجمعيت صدها برابر خواهد شد و براي احقاق حقوق ملي خود با خيابانها خواهدريخت، آنروز ديگر فرصت اتحاد و حمايت نخواهد بود.
يک گل ما از دشت سبز رنگ شده فارسها با ارزشتر است

تبريزلي باي بک
۱۷/۰۲/۲۰۱۱

Advertisements

3 پاسخ

 1. همتباران گرامی السلام عليکم ورحمت الله وبرکته .
  ما که نشرات پارس یا فارس زبان هارا ميخوانيم میدانیم ، فارسي زبان ها بد
  بین وبد خوا ه به تورک ها هستند . فارسی زبا ن ها هیچگاه به تورک ها دوست
  نبوده اند دوست نمیشوند ، بنأ نزديکي يا دوستی تورکيه با رژیم متعصب
  فارسی ها خطا است وبراي تورک ها جفا است باعرض حرمت
  محمد

 2. دوستان نهایت گرامی سلام.
  اما این روابط میتواند دریچه یی را برای تورک های که در قید فارس ها هستند باز کند تا گامی بسوی ازادی و حقوق شان باز کند. سنگ اندازی از دور سودی ندارد اما اگر از نزدیک باشد تأثیر بیشتر خواهد داشت.

 3. دوست هم سرشت و هم سرنوشتم آقای محمد خان ! سلام و سلامتی بر شما باد
  اما بعد : یاد تان باشد که ما ترک تبار های افغانستانی هستیم و مصالح و منافع ما در همین کشور بافت خورده است باور کنید که ترکیه در چارچوب منافع کشور ترکیه کار میکند نه به منافع کل ترک ها . مگر در بیخ گوش ترکیه در ایران مردمان آزاده ترکمن صحرا و ترک های آذربایجان از سالیان دراز به اینطرف تحت ستم به سر نمیبرند اما چرا ترکیه هم در زمان رزیم شاه ایران و هم در زمان آخوند ها اصلا یک کلمه ای از رنج و مظلومیت مردمان ترک ایران به زبان نیاورده است . اصلا قرار نیست که یک کشور منافع ملی خود را فدای منافع یک قوم در یک کشور دیگر کند.
  یادت باشد کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
  موفق و کامگار باشید
  دوست شما
  علی شاهد

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: