کوچ اجباری و اثرات منفی آن بر لهجه و گویش زبان هزاره گی – قسمت دوم


فرهنگ لهجه هزاره گی ترجمه به زبان دری

حرف ” ب”

دری هزاره گی
پرحرفی = بیت بیت
پدرکلان = باکول
کوتاه قدوفربه = بورمه غای
آش همراه روغن = بلوماق
طفل سرزبان = بت بوهد
فواره آب = بول بولاق
برگ وورق = بلگگ
چشمه بغل کوه = بولاق
سختی = بای له
دفعتا = بایله پولوم
گوساله نر = بورپو
گیاهی کوهی= برغس
نی قلم = برغنه
قطارعلف دروشده = باریم
کلوله لشم = بوغانه
قدو قامت = بییه
گذاشتن = بیل
عقاب = بورگوج
بدقواره وبیباک = بی قاش قو
پندیده گی چشم = بوره جی
حرکت کردن = بوچوق
راه باریک کوهی = بارمل
گروگان = باریمته
زن برادر = بی کای
سرکش وبیپروا = بایوسر
کم مقاومت = بی جیل
تسخیر باسخن = بله بودی
شعله آتش = بول درگی
مقاوم ودوامدار = بول غوتو
بزرگنمائی = برم جی
ساجیق = بوگای
دره میان دوکوه = بومگ
کمین گرفتن = بوغوچی
نورافشانی =بلاغ ده
به کمرم =به سیروم
صحبت تیز =بیل بیلگ
غالمغالی =بیل لاسی
داخل جوال = برجیله
صندوق کلان = باروود
حیوان خصیه پشت = بوردگ
پوست ران = بیل چیق
کاردکلان = بوگ ده
ریسمان باربند = باله بار
بیحال و خسته = بی لاز
پرتاب چیزی به سرعت= بیربیل جی
باران = بارو
برقک زدن = برغانک
بریان = بیریو
عروس = بیری
بچه من = باچی مو
پرنده خوردولاغر =بابورغنه
آبکشی و تطهیر =بولوغو
گیاه کوهی خوردنی= بلدرغو
گندنه وپیاز کوهی = بولو
آش خمیری =بال گیو
ناگهانی = بی بول غه
قربانت شوم = بالای بورتوشه وم
بام خانه = بل خه نه
دویش خمیده = بوگ بوگ
غالمغالی = بوقاسی
پول‌دار = بای یو
خیاطی خط لباس = باخیه
درخشنده = بل لس
بره ها = برگو
نواسه ها = بره گو
برای کسی =بالدی ایگو
سطحی = بلای لو
دانه دمبل زیربغل = بیل چیرغه
بچه خاله = بوله
پراگنده شدن جمعیت = بوته را
خجور خمیرباروغن = بوسراق
تفاله چربی حیوانی = بورداغ
صدای بلند خشن = بوغ
درخشنده گی خفیف = بل بلک
خراب کردن = بیروکدو
بالا = بولو
بالایش = به لی شی
ناف حیوان = بولداق
لحاف کلان =بغ بند
بیاور = بایرو
اطفال خوردسال = بچکی چا
برادران = بیرارو
دعای مریضی = بی سمیل
قهرشدن وتهدید = بربوزگ
عجله درکار = بروفله
قهرشدن وتهدید = بربوزگ
عجله درکار = بروفله
کسی راپیش کرده = بروف کده
ژولیده ونامنظم = باژبرق
نمیدانم = به چوم
برای تو = بلدی شی
فشاربدهید = بی شیلپید
قهرساختن = بوغوس دلجی
ناگهان برخاستن وبی احتیاطی = بربغله
کلوله وگرد = بوغوندگ
بگذار = بیل
پدرکلان = به کله
ذره چشم = بریلی چشم
گاونر = بوغه
چهره خشمگین = بوکره
پراگنده ساختن = بوترادلجی
گذشتاندن = بورلجی
مریضی ازترس پیداشده =بوغمه
تارپشمی برای گلم = بافه
مادرحال جن ودیو = برزنگی
دستکش گندم درو = بی لای
موی سر نامنظم = بژغل
یک توته زمین برای کشت دهقان=بوگری
چادرخالخالی سوراخدار = بوقه ره
تپه وبلندی =بوغوندی
خرچ بدون سنجیش = باله بورود
لفاظی وزبان بازی = بازته لش
ولخرچ وبی احتیاط = بی ایف
بستره پیچ = بوغ بن
شفاف وصاف ولشم = بولول
گورکردن = بوغوجی
اخذکن وبگیر = بیس ته نو
نهال خاردار = بورغوسو
تحفه عروسی =بوخچه
علف هرزه کوهی = بوته رنغو
گوشه چیزی = باغل لو
حراف و پرگوی = بیله سی
تهدیدوسرزنیش = بی خای بی خای
مصرف پول = بورشاو
بیائید = بید
مردوزن بدکاره = بدگشت
پسر وبچه = باچه
بدجنس وبدذات =بدرگ
برآمدن = بور
بدقواره = بدسامبل
آزان مرغ = بنگ
اعانه وکمک = باسمه نی
ثروتمند = بیانگ
یکدسته = باوچه
بوم وبوف = بایه قوش
تنبل وبیکاره = بی کمر
کری پای = بوربی
احتیاط = بولغه
کامل = بوتوم
بجنبان =بولگن
بجنبان = بوج بنو
خواب شوید =بوفتو
شب گذشته =بی گاینه
بیگانه = بی گنه
طرفداری = برگیرله
بوی کردن = بوی چی له
رشدکردن = بری کدو
قطع کردن = بیریدو
جوشیدن مایعات = بل به لک
باربندی کالا = برسیله
کوهان شتر = بوکو
بستن بندآب = بوگ
بهاری = بارنه
بالائی = بورنه
حمله کردن =برغوله
فربه ساختن گوسفند= بورداقی
شهبازوعقاب = بورگود
چشمه کنارکوه =بولاق
استطاعت وتوان =بولقیه
مخفی کردن =بوخه چی
نبات خوردنی = بی جین دگ
حیوان چارپای = بوده
بی بی = زن سادات
آبکش کردن کالا =بولغودلجی
زورمند =به قور
آماسیدن ازمریضی = بوغوز
خزنده زهردار = بوی
زن برادر =بیکه
دگمه = بوچی
لگن خاصره = بوکه
سرتپه =به لی بند
صدقه توشوم =بلای بورتوشوم
برویم = بوری
گیاه طبی =بزباش
زشت کار =بابونه
پرنده شکاری =باشه

*********************************
*********************************

حرف ” پ”

دری هزاره گی
فضله گوسفند = پیش قیل
بازی زنانه = پیش پو
جای آفتابی = پیتاو
گلیم =په لاس
فراموش کردن = پورموشت کدو
کم ارتفاع = په غج
تپه هموار = پامی
تماماً = پگ
تکه پای پیج =پی تاوه
کاملاً کور = پیت کور
زکام =پی شی گگ
پیراهن بره کی = پیش پی تاو
خودراجمع کردن = پیندی کدو
مغرور =په روفتو
چیزی کم وزن وسبک= پش پول
درین اواخر = پس قد
پشم =پاشوم
پیراهن = پی رو
راش بیل برفپاک =پارو
خلق تنگی =پی خگده
پوچی = بی حیائی وبیشرمی
چیدن گیاه هرزه = پوجی
شوربای روغن باآب =پی یاوه
فضله مرغ = پی خیل
دانستن =پی بورده
مثل ومانند = پی روود
گریستن = پیخ پوت
پرتاب کن =پورته کو
مطابق وبرابر =پی لو
ازنظرانداخته شده = پورته غو
قدکوتاه = پخ تگ
ریسمان ضخیم =پی چول
پنیدیده = پولدو
شال وپاتو = په ته کای
پیشرو = پیش لو
تکه پیراهن =پیروغو
خودخواه =پوگ
لکنت زبان =پولاسی
ملامت = پورده
تنفس کردن =پش پوش کدو
عوضی کارکردن= پول غو
چوب دستک بام =پول غو
ران انسان = پات
سخت زدن =پت
تهدیدکردن =په ته که
گلیم کهنه =په تگ
خورخورکردن =پوخس کدو
کم جرئت وترسو =په سگده
پختن کوزه =پاجه ده دو
نفس سوختگی = پی چه نگ
تنبان =پای جومه
فرسوده وغمگین =پارقود
عبرت گرفتن =پانیادشدو
گیاه کوهی =پالی
پهلوان =پاله وو
همواروپهن =پام
شیرحیوان نوزائیده =پی له
ظرف چوبی =پی له
سقف خانه =پوشتی پول
تقسیم کردن = پاره دلجی
پیوندزدن تارگلیم =په ته لیز
درهم وبرهم =پی چی لگ
تماماً =پگ شی
کثیف = په تل
فهمیدن = پای افته دو
آخرماه =پوری
هدهد وشانه سرک = پوپوگ
پشیمان ونادم =پوشومای
قطعه زمین =پته هی
دیوارگلی =په خه سه
تلاش و تپیدن = پرپل ده
آخرین محل شرط = پی ته
بهتان = پیته لوم
گوشه و انزوا = پیغوله
شکستن =پی چی
کندن پروبال =پوددلجی
سرنگون =پوله
نازک وکم مقاومت =پودده
فراوان وزیاد =پی رأی مو
پوست کاه پورشده = پوستیل
تپیدن = پخسیدو
گول زدن = پی تای
نادم وپیشیمان = پیش مو
اخلالدرکاری =پیچی لخسانی
پشتاره =پنده کی
تنبل وبیکاره = پاش تای
آهسته راه رفتن =پشت پشت
قبرستان = پای کل
کل وسرتاس =پوتور
اندازه =پی بنه
درخت کناردریا =پاده
پف کردن آب =پورج
آماس کردن = پولدودلجی
انتیباه گرفتن =پنددلجی

ادامه دارد…

محمد عوض نبی زاده / تورکیک پرس

فرهنگ لهجه هزاره گی ترجمه به زبان دری – قسمت اول

Advertisements

2 پاسخ

  1. […] […]

  2. […] […]

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: