انتخابات پارلمانی و بازی های دولتی


صیادان فاشیست با استفاده از نام انتخابات پارلمانی شکار میکنند و صید های اغفال شدۀ جاه و مقام هم دانه چینی ولی سرنوشت مردم در بیراهۀ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟……..؟
دومین پردۀ نمایشات انتخابات پارلمانی، در متن حمام خون افغانستان، با دست اندر کاری های آشکار و پنهان گردانند گان خارجی و نقش آفرینی های تهوع آور و عوامفریبانۀ آقای کرزی و تیم افغان ملتی های طالب پرور، در حالیکه همکاری های تنگاتنگ عدۀ دلال، از لایه های مختلف سیاسی و غیر سیاسی جامعه را باخود به همراه داشت به پایان رسید. اکنون مردم ما شاهد اعلان نتایج نهایی این نمایش رسوا، با تفکیک برندگان و بازندگان آن میباشند که پس از گذشت بیشتر از دو ماه، با ویرایش و پیرایش دلخواه قبیله پرستان برسراقتدار، با همه رسوایی و آلودگی های آشکاری که در جریان و متن آن وجود داشت، از پرده برون افگنده میشود.

گستردگی میزان تقلبات، تخلفات، قانون شکنی ها، تناقض گویی ها، زور گویی ها، پارتی بازی های گوناگون، مداخلات مقامات بلند پایۀ دولتی، خرید و فروش رأی مردم، پر سازی صندوق ها با ورقه های رأی تقلبی، استفاده از کارت قومی و عشیره ای، جلوگیری از رأی دهی عمدی و پلان شدۀ مردم در مناطق مختلف، خلق عمدی نا امنی ها در ساحات مورد نظر و غیره چنان آشکار و غیر قابل تردید است که حتی مجریان دولتی این انتخابات هم با شرمساری به آن اعتراف نموده و در تلاش توجیه قابل قبول این رسوایی ها برای مردم ما و جهانیان مصروف اند.
نتیجه با تکیه بر تجارب گذشتۀ همچون بازی ها،  از قبل معلوم بود و همه شاهد آن بودند که آقای کرزی و تیم معلوم الحال او حسب اقتضای موقف و منافع قبیله سالارانۀ خود و برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت حامیان بین المللی اش وارد عمل گردیده، آن ملاحظه کاری های اجباری دوره های قبل راهم که از روی تفنن به تمثیل بعضی از شعار های اغوا گرانه مجبور گردیده بودند، اکنون دیگر ضرورتی به رعایت آنها نداشتند.

زیرا ایشان، براساس تجاربی که، از کنفرانس بن تا آخرین انتخابات بی آبروی ریاست جمهوری، که کرزی با وجود هزاران تخلف و تقلب، آشکارا و بی پرده، توانست، بازهم رئیس جمهور کشور شود، باخود داشتند، یقین کامل پیدا کردند که مردم بیچارۀ افغانستان جزء گروگانهای دست و پا بسته در زنجیر ه های پیچ در پیچ استبداد، نیرنگ و فساد چیزی بیش نیستند که جز آه و فغان هیچ توانمندی دیگری هم در اختیار ندارند، و تپ تپ پا های امریکا و غرب هم، همه از روی مصلحت  و بازی با ذهنیت عامۀ مردم جهان بوده و هدفی جز نمایش دروغین دموکراسی قلابی، در وجود نیروهای اجیر و غیر دموکراتی که سایۀ دموکراسی را هم هزار بار ترور خواهند کرد،ندارند چه رسد بخود یک سیستم دموکراسی واقعی!

از همین رو بود که ایشان، از همان ابتدای آغاز کار دور دوم انتخابات پارلمانی، بدون هیچ دغدغۀ خاطر وارد عمل شده و همه زمینه های اساسی کارزار انتخاباتی را به نفع اجرآت آیندۀ خود بر نامه ریزی نمودند.
تصفیۀ پارلمان آینده از وجود یک عده شخصیت های ملی و دانشمندی که در پارلمان قبلی از روی تصادف و شرایط پیش آمدۀ چند سال قبل در کشور که در آن مقطع پایه های حاکمیت های قبیلوی لرزان و در حال سقوط قرارداشت و ملیت های محکوم کشور هم صاحب تشکیلات های سیاسی و نظامی قابل حساب خود بودند، بنیاد گرایی فاشیستی قبیلوی هم تا اندازۀ زیادی در نتیجۀ بروز حادثۀ یازدهم سپتامبروفعالیت های تروریستی دیگر، مورد خشم ونفرت جهانیان قرار گرفته بود، چانس ورود کمایی نموده بودند، از اهداف قبلاً تعین شدۀ حاکمان کشور بحساب میآمد.
وی همین ملحوظات آقای کرزی قوانین نیمه دموکراتیک انتخابات قبلی کشور را در مغایرت با مواد مندرجۀ قانون اساسی کشور، لغو و قوانین مطلقه و سردرگم جدیدی را با وجود عدم تصویب از جانب پارلمان گذشته، از طریق صدور فرامین شاهانه درمعرض اجرا قرارداد، که بر اساس آن کلیه زمینه های تقلب وتخلف از نام مبارزه برعلیه تقلب، آمادۀ کار گردیده ومبازره بر علیه تقلب، با اتکا بر قوانین خود ساخته وافراد خود گماشته، خود بزرگترین نوع فریب و اغفال ذهنیت عامۀ مردم درجهت نیل، به اهداف غاصبانۀ ایشان در عرصۀ کسب قدرت به مجلس مقننۀ  کشوربحساب میآمد، که تقریباً بصورت موفقانه انجام شد.

کمیسیون غیرمستقل انتخابات، وکمیسیون نام نهاد سمع شکایات، همانگونه که قبل از روی پرده آمدن نمایشنامۀ انتخابات دوم پارلمانی، کاملاً فعال ومصروف آماده سازی زمینه ها جهت تحقق بخشیدن به پلان های حاکمان فعلی بودند، بعداً هم فوراً وبدون اتلاف وقت وارد صحنه گردیده، با عناوین شفاف سازی انتخابات، رسیدگی به شکایات،  وابطال رأی های تقلبی، علناً شروع به باطل سازی رأی های آن عده کاندید وکیلانی نمودند که، پیش از پیش تثبیت، وجلو گیری از ورود ایشان به پارلمان، ازاهداف قبلاً تعین شدۀ دولتمداران کنونی بحساب میآمد. رأی های باطل شده، عمدتاً آن آرائی بود که به صندوق منتقدین دولت، شخصیت های با اعتبار ملی و صاحب اندیشۀ مستقل جاداشت، نه آن رأی های واقعاً تقلبی که بعداز چاپ در پاکستان وارد صحنه شده وبه صندوق ها ی یک عده نمایندگان از پیش تعین شدۀ دولت جابجا گردیده بود.

دولت پوشالی کرزی با این عملکرد خائینانۀ خود، معادلۀ یک تیر ودو فاخته را در معرض اجرا قرار داده، هم فورمول ارزیابی وشفافیت را بحساب خود خوب به نمایش گذاشت وهم از مخالفین خود انتقام گیری نمود، وپارلمان دوم، دوردوم ریاست جمهوری خودرا از وجود مخالفین قسماً تصفیه وزمینه را برای احراز کرسی ریاست جمهوری برای دور سوم وشاید هم موروثی ساختن آن، با ایجاد چنین یک پارلمان بی خاصیت وفرمایشی مساعد ساخت.

تا با انفاذ قوانین فرمایشی توسط این پارلمان، آخرین مرحلۀ کاررا از نام قانون ودموکراسی بر علیه قانون ودموکراسی عملی نموده وتا جاییکه گنجایش داشته باشد، آرزو های شوم وغیر انسانی خودرا جامۀ عمل بپوشانند.
افتضاح زمانی به اوج میرسد که یکی از بزرگان دولت، با اطمینان کامل، از طریق تیلفون اوامر خودرا مبنی بر وکیل سازی یک عده، وجلو گیری از موفقیت عدۀ دیگری به تفصیل صادر و وبا وجود افشای این خیانت کسی غرض دارش نمیشود.

بد تر از همه اینکه عدۀ از تیکه داران قدرت در دولت ، همه باهم خواهان ممانعت، از ورود تنی چند مثل لطیف پدرام، داکتر مهدی، احمد بهزاد وغیره که از روی تصادف رأی آورده اند وباید به پارلمان راه یابند، گردیده وآمدن ایشان را به پارلمان مغایر منافع ملی کشور اعلان نمودند!!!!

عجب دموکراسی وعجب محاسبۀ از منافع ملی که خواستۀ تنی چند ممثل آن باشد!!!!!!!

بنابه گفتۀ شاهدان عینی چوکی های وکالت علناً در سرای شاهزاده خرید وفروش میشد، وبازار خرید و فروش این چوکی ها تا حدی گرم بود که، روزانه صد ها هزار دالر رد وبدل میشد، تا اینکه بر اساس آن یک عده افراد مستحق به عناوین مختلف محروم از حق خود گردیده ویک عده افراد تاجر بازور پول و وکسب حمایت از جانب مقامات دولتی جبراً به پارلمان راه یافتند که این خود برای این آقا دموکراتهای قلابی هیچ عیبی ندارد وهیچ ضرری هم به منافع ملی کشور در بر نخواهد داشت.

به همه حال! همۀ اهل خبره و دانش اعتقاد بران دارند که، این پارلمان یک پارلمان هدفمند در جهت نابود سازی آخرین دست آورد های نیمه دموکراتیک کشورطی یک دهۀ اخیر، باهدف تحقق بخشی، پروژۀ بازگردانیدن طالب ها در چوکات دولت وقدرت سیاسی کشور است، که در آینده های نه چندان دور، با لغو پارۀ از قوانین فعلی وتصویب قوانین جدیدی عملی خواهد شد که، این پارلمان وظیفۀ اجرای بلا قید وشرط همۀ آنها رابه عهده خواهد داشت، واز نام با اعتبار ترین مرجع قانون گذاری کشور، هر آن چیزی را مردم در ازای بزرگترین قربانی ها طی دهه های اخیر بدست آورده اند دوباره از ایشان باز پس گرفته خواهد شد.

اما آنچه که مایۀ نگرانی عمیق برای همه است، همانا برجسته شدن تمایلات شئونیستی وعلناً از تفوق طلبی های قبیلوی سخن گفتن توسط شخص رئیس دولت وحلقات وابسته به اوست که، بگونه های مختلفی، از چاره اندیشی های محیلانه برای آوردن یک عده وکلای غیر منتخب از مناطقی
که بنابرتسلط مطلق حاکمیت طالبانی، هیچگونه انتخاباتی درآنها صورت نگرفته شروع، وباغیرعادلانه خواندن انتخابات در ولایت غزنی بعلت انتخاب نه شدن کاندید وکلای پشتون درآن ولایت و انتخاب شدن نمایندگان هزاره ها وغیره ادامه می یابد، که این خود به معنای علنی ساختن دشمنی، وآشتی نا پذیر بودن فاشیست های بر سر اقتدار، با مردم غیر پشتون و مجموع مردم افغانستان، خصوصاً تورکان و هزاره ها ست، که اهداف استراتیژیکی از پیش تعین شدۀ قبیلوی فاشیستی خودرا هر گز حاضر به کنار گذاشتن نبوده وصرفاً به حاکمیت انحصاری می اندیشند وتبدیل کردن این سرزمین به سرزمین خالص پشتون ها که این خود بنا به گواهی تاریخ و تجارب خونین سده های اخیر حاکمیت قبیله سالاران خیال است و محال !!! ولی تداوم این نوع موضع گیری همانند گذشته ها جز به عقب راندن چرخ تکامل جامعه و خلق بی عدالتی ها، با پیآمد های افزایش نفاق و تعصب ثمرۀ دیگری ببار نخواهد آورد که، این امر سخت تکاندهنده وقابل تأمل میباشد.

آنچه که بی هیچ گفتۀ پیدا و نتایج آن قابل لمس است همانا برنده شدن ستمگران وعقب گرایان درین انتخابات، ومهیا شدن زمینه های بازگشتن طالبان بهحاکمیت دولتی از طریق این پارلمان است.

اما ناگفته نباید گذاشت که ورود افراد انگشت شماری از شخصیت های با اعتبار وباهد ف ملی که حاکمیت نتوانست جلو ورود ایشان رادر ین مقطع مانع شود، برای جامعۀ تحول پسند وخلق های محکوم کشور دست آورد بزرگی بحساب میآید که ، با تمرکز ووحدت عمل میتوانند بهترین سخن گویان
مردم درین مقاطع حساس تاریخ باشند. به شرطی که امراض متعفن گذشته پرستی وخود محوری را از وجود خود دور ساخته،و تفاوت های عقیدتی را به منبع اختلافات ودشمنی های میان تهی میان هم  مبدل نسازند!!!

البته که تحقق این خواست کار سهل وسادۀ نخواهد بود، وگماشتگان رژیم فاشیستی سر نوشت هر یکی از این افراد را میتوانند با توسل به توطئه ودسیسه به سرنوشت ملالی جویا در دور قبلی این مجلس مبدل سازند.
نجات بخشیدن مردم ما از چنگال این ستمگران بی مروت کار سهل و سادۀ نیست ولی نباید هم ناممکن پنداشت، فقط به وحدت و واقع بینی های لازم، نیرو های ضد استبداد و نمایندگان واقعی خلق های در بند نیازمند است که ایجاب آگاهی سیاسی و خودآگاهی انسانی هر چه بیشتر را مینماید

نویسنده: وردیقل میمنەلی

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: