دیدگاه ففتا در قبال اوضاع و حوادث فاجعه بار کنونی در جامعه تورکان افغانستان


دیدگاه فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) در قبال اوضاع و حوادث فاجعه بارکنونی در جامعه تورکان افغانستان

آنچه که هم اکنون در زندگی تورکان افغانستان توسط حلقات و عناصر معین و شناخته شده جریان دارد، آبی است که به آسیاب دشمنان آزادی و عدالت ریخته میشود، و داعیۀ عدالت خواهی این مردم با شهامت را به رکود مواجه میسازد، بایست با آن، خردمندانه بمبارزه برخاست،

موجودیت خلق تورک در افغانستان، متاع موروثی و کالای قابل داد و ستد دلالان بی عرضه و منفعت جوی روز مزد استبداد و استعمار نیست، که هر روزی بنابه اقتضای منافع خود و باداران شان با آن تجارت کنند و سود برند،

هر ملتی در هر دوره یی ازتاریخ، موجودیت و بقای خود را مدیون آگاهی و خود آگاهی ملی وانسانی افراد وابسته به خود، در رابطه با واقعییت های وجودی وگزینش راه های تکاملی، در برخورد با انواع حوادث پیرامونی آن بوده ، و واکنشهای علماً رهبری شده وآگاهانۀ افراد وگروه های شامل هر چوکات اجتماعی، تحت رهبری، رهبران با شخصیت و مورد اعتماد مردم، در جهت تحقق آرمانهای مورد نیاز، و زدودن عوامل بازدارندۀ تکامل، بزرگترین عامل تثبیت هویت ملتها در پروسۀ تاریخ است که، مرگ ملت ها نیز از فساد وخود گم گشتگی افراد جامعه، درنتیجۀ زوال، انحراف و سقوط ارزش ها که منجر به سقط آگاهی و معرفت انسانی، دریک جامعه گردیده، و روابط متقابل توده ها و رهبریت آنها را بر هم میزند آغاز میگردد.

روی همین ملحوظ است که، اسیر کنندگان داخلی ویا خارجی هر ملتی، جهت نیل به اهداف و آرزو های شوم خود، قبل از همه همین اصل اساسی وسازندۀ حیات ملت هارا، با هدف انحراف ویا نابود سازی همه جانبۀ خرد و آگاهی جوامع مورد نظر، از طریق ترور ذهنی و فزیکی شخصیت های با اعتبار آن پلان گزاری نموده، و پلان های خود را، همزمان با مداخلۀ مستقیم وغیر مستقیم، از طریق استخدام بعضی از شخصیت های معامله گر، از بدنۀ خود هرجامعه، در عمل امتحان مینماید.

حوادثی که ملیت های محکوم کشور، از بدو تأسیس کشورکنونی افغانستان تا امروز، مخصوصاً طی سه دهۀ جنگ داخلی، و هجوم های غیر مترقبۀ کشور های مختلف خارجی، با آنها دست به گریبان بوده ومیباشند، واضحاً حاکی از بکار گیری آشکار و پنهان این گونه فعالیت های ویرانگر، از طریق ترویج نفاق و بی اعتمادی در بین مردم، با ازمیان برداشتن ویا بی اعتبار ساختن شخصیت های تأیید شدۀ مردمی، اضمحلال باور های انسانی، استحالۀ ارزش ها وغیره به شیوه های گوناگون و طراحی شدۀ آنها بوده، و در یک فضای کاملاً همآهنگ شده، توسط دشمنان خارجی وعمال داخلی ایشان عملی میگردد.

پیگیری چگونگی تأثیرحوادث غیر مترقبه، و دور از تصور سه دهۀ جنگ، در روابط باهمی نیرو های وابسته به ملیت های محکوم، بالخاصه خلق تورک افغانستان با تأثیر پذیری ازعمل کرد های محافل شئونیستی در رابطه با ایجاد دوستی ها ودشمنی ها، دست اندازی قدرت های بیرونی، در امورات داخلی وخارجی کشور، همه گواه برصدق این ارزیابی ها بوده، وتجارب اندوهبار حزب جنبش ملی واسلامی افغانستان، در ارتباط با چگونگی سرنوشت امروز وفردای خلق تورک درین کشور، خصوصاً بعداز حوادث یازدهم سپتامبر وسقوط قسمی امارت طالبان، بهترین نمونه درین رابطه میتواند بحساب آید که، همزمان با تسریع فعالیت های عنودانه وپلان شدۀ دشمنان، در برابر آن از بیرون، انحرافات جاه طلبانه ونفاق افگنانۀ دستوری در داخل، وسطوح بالایی جنبش نیز، آغاز گردیده، در مجموع همه باهم، غیر از تضعییف ونابود سازی این بزرگترین مرجع انتظارات حق طلبی خلق تورک در افغانستان را که، در واقعییت امر امانتی بجا مانده، ازخونبهای ده ها هزار فرزند برومند وبخون خفتۀ گم نام ایشان، در راه تحقق حق وعدالت، در تاریخ معاصر کشور میباشد، هیچ هدفی را دنبال نمیکنند.

آنهم با پیشآهنگی یک عده افراد وشخصیت های جاه طلب ومعامله گر خودی، در اتحاد با دشمنان سوگند خوردۀ مردم ما که، نام و نشان امروزی این عالی جنابان، محصول خون ده ها هزار جوان گمنام وبخون خفتۀ تورک کشور ماست که، ایشان جانهای شیرین خود را در راه احقاق، حقوق پامال شدۀ مردم خود، توسط حاکمیت های قبیلوی ومتحدین ایشان، در طول تاریخ خصوصاً جنگ های ویرانگر دهه های اخیر قربانی نموده اند. اما این آقایان، فکری جز بر آورده سازی آرزو های شیطانی خود نداشته، مقوله های ملت، مردم، ناموس، وطن وغیره در برابر ایشان فاقد ارزش و اعتبار حقیقی بوده صرفاً به منفعت خود می اندیشند و رضائیت حامیان خود که، این خود بس ننگین برای آن چوکی پرستان مزدور، و سخت تکان دهنده برای مردم و نسل های جوان جامعۀ ما که انتظارات غیر از این رسوایی ها را از ایشان با خود داشتند!!! .

اما با کمال تأسف باید است اذعان داشت که، نقش آفرینی های سود جویانه و ویرانگر این گونه افراد بی مسئولیت، درین شرایط حساس و سرنوشت ساز تاریخی کشور که، خلق های محکوم، منجمله تورکان ستم دیدۀ افغانستان اعم از اوزبیک، هزاره، تورکمن، ایماق و قزلباش، بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند وحدت وهمبستگی آگاهانه و فعال بوده، و انکشافات روز افزون توطئه های سازمان یافتۀ محافل شئونیستی، با سرباز گیری از درون جوامع محکوم و رهنمایی های متحدین بیرونی ایشان، به شیوه های مختلف، و بکارگیری سلاح های زور، نیرنگ، تطمیع، تخویف، ترویج نفاق، محو اعتماد وغیره، یکبار دیگر سرنوشت خلق های محکوم ازبیک، هزاره، تورکمن، تاجیک، ایماق، نورستانی، بلوچ، پشه ای وغیره را، در مرحلۀ حساس وسر نوشت سازی قرار داده است، کاری جزآب را به آسیاب دشمنان بردن، وآرزوهای تاریخی خلق های جفا دیدۀ کشور را، از پشت به خنجر کشیدن، چیز دیگری نمیتواند محاسبه شود، که جز رسوایی های تعیین شدۀ تاریخ برای ایشان ارمغان دیگری را، دربر نخواهد داشت!!!!. اما حیف حیات وآرزو های امروزی مردم نگونبخت ما!!!!!

ما واضحاً میبینیم که اگر دشمنان بیرونی مردم ما با طرح پلان های متنوعی، چون گسیل و جابجایی نیرو های تروریستی داخلی و خارجی در مناطق مسکونی ملیتهای محکوم، تحت نام کوچی وناقل، ترویج اندیشه های عقبگرایانۀ دینی از نام اسلام و برعلیه اسلام با استفاده ازعقب ماندگی های ذهنی جامعه، توسعۀ فساد و بد امنی، ترور و ارعاب شخصیت های مطرح درین جوامع، وارد عمل شده و اهداف کوتاه مدت و دراز مدت خود را تعقیب وعملی مینمایند، خود فروشان بی عاریت و دلال نیز خاموش نه نشسته، با بذر نفاق تحت عناوین مختلف، و پارچه نمودن کانون های مقاومت مردم ما، به شیوه های متنوع آن، نان باداران خود را بخود حلال میسازند.

تاریخ ثابت نموده است که، در راستای ویرانی وتخریب داشته های مادی ومعنوی یک جامعه، نقشی را که افراد واشخاص مرتبط با آن جامعه، بعنوان دشمنان داخلی ومار های درون آستین مردم، آنهم در لباس دوست با داشتن ده ها وجهه مشترک ذاتی میتوانند ایفا نمایند، هیچ دشمنی از بیرون ولو با هر توانمندی که باشد، ایفا نموده نمیتواند، چنانچه خلق تورک در افغانستان همواره با این مصیبت بزرگ دست به گریبان بوده، وبزرگترین دست آورد های حق طلبانۀ خود را، با اعتماد به همینگونه افراد از دست داده اند.

چنانچه اثبات این حقیقت، طی سه دهۀ اخیر تاریخ، خصوصاً بعداز شکل گیری جنبش ملی واسلامی افغانستان، بعنوان نخستین ارگان مستقل سیاسی، که در ارتباط، با جنبش حق طلبانۀ خلق های مظلوم تورک در این کشور، عرض وجود نمود، ضرورت به تلاش چندانی ندارد، وهر فرد آگاه جامعۀ ما بخوبی واقف است که، چگونه هستی این نهاد سیاسی، از همان نخستین روز های هسته گذاری آن، مورد هجوم مؤذیانۀ دشمنان رنگارنگ، تحت عناوین مختلف، واقع گردیده، وآنرا از تعقیب نمودن اهدافی که باید در رابطه با تحقق حق وعدالت، و رها سازی دایمی خلق تورک از قید نابرابری های موجود در جامعۀ قبیله سالار کشور، دنبال مینمود منحرف، ورهبریت آنرا با حلقۀ یی از بی مسئولیت ترین و بی ایمان ترین افراد گماشته شده از جانب حلقات استخباراتی داخلی و خارجی، و دلالان منفعت طلب و چاپلوسی که به نرخ روز نان خوردن را ، با شیر مادر مکیده وآموخته بودند محاصره، و با وجود مهیا بودن آن همه امکانات و شرایط، مادی ومعنوی، عینی و ذهنی در جامعه، مانع از رشد و انکشاف شایسته و آنچنانی این حرکت تاریخی، در جهت خاتمه دهی به بیعدالتی های موجود در کشور شده، و اکنون نیز آنرا دنبال مینمایند.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان معتقد است که، اگر در گذشته این گونه فعالیت های هدفمند و بر نامه ریزی شده توسط حلقات معین استخباراتی، وعناصر معامله گر، در وابستگی به جریانات مختلفۀ سیاسی، و کشور های خارجی، به اثر کمبود تجربۀ رهبری جنبش، وشرایط مسلط آن دوران، مجال عملی شدن یافته، و زمینه های استفادۀ سوء را برای یک عدۀ کثیری محیا، وباعث به هدر رفتن بهترین فرصت های تاریخی از چنگ مردم ما شد، اکنون دیگر درس های تلخ وجانگداز زندگی هر فرزند تورک این سرزمین را، همانند فرزندان، دیگر خلق های محکوم کشور، از خواب های گران بیدار، و در آن حدی از آگاهی وخود شناسی قرار داده است که، بتوانند دوست را از دشمن تمیز، و راهی را که برای رفتن خود نیاز دارند، در پرتو خرد و آگاهی خود تعیین نموده، ومانع از بازیگری های محیلانۀ دشمنان رنگارنگ، در رابطه با سرنوشت مردم ومیهن خود شوند.

(ففتا) به مثابه یک حرکت فرهنگی دادخواهانه خلق تورک افغانستان یکبار دیگر تأکید میدارد که موجودیت خلق تورک در افغانستان، متاع موروثی وکالای قابل داد وستد دلالان بی عرضه ومنفعت جوی روز مزد استبداد واستعمار نیست که، هر روزی بنابه اقتضای منافع خود و باداران شان با آن تجارت کنند وسود برند. وجود این خلق درین جغرافیا، با داشتن همه حقوق انسانی یک حقیقت انکار ناپذیر تاریخی است، که هیچ نیرویی توان انکار آنرا ندارد، و مبارزه در راه اعادۀ حقوق برباد رفتۀ این خلق نیز، یک امر تأخیر نا پذیر بوده، و شرکت در این مبارزات حق طلبانه، رسالتی است که تاریخ و زمان بردوش هر فردی از افراد وابسته به این ملیت استبداد زده قرار میدهد.

نهضت حق طلبانۀ خلق های ستم دیدۀ تورک در افغانستان، مادامی که استبداد وبی عدالتی در جامعۀ ما ادامه دارد، همچنان ادامه خواهد یافت، ومردم ما اتحاد مورد نیاز این جنبش حق طلبی را، با وجود این همه توطئه های دشمنان رنگارنگ، با عریان ساختن چهره های معامله گران، بدست خواهند آورد، و راهی را که با بیرون کشیدن سرنوشت مردم ما از زیر سایه های نکبتبار اسارت و بی عدالتی توأمیت دارد، حتماً طی خواهیم کرد، و هیچ مانعی سد راه دایمی این حرکت شده نمیتواند، مگراینکه تأخیری ناخواسته را درین راستا ایجاد کند که ، با کمال تأسف همین اکنون جریان دارد، و زود است که در پرتو خرد و آگاهی نخبگان صادق جامعۀ ما آفتاب حقیقت تابان و (سیه روی شود هر که در او غش باشد).

کسانیکه با قبول مسئولیت ونثار جان های خود حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را راه اندازی و از آن تا امروز پاسداری نموده اند، بعد از این نیز، باید است تسلیم توطئه ها وفتنه انگیزی های دشمنان نگردیده، و راهی را روند که، بار دیگر با قرار گرفتن های تصادفی در کنار این ویا آن گروه حاکم، منافع مردم ما را در معرض استفاده های سوء دشمنان ایشان قرار نداده، با تکیه بر نیازمندی های عدالتخواهانۀ مردم ما، و حقایق ناب تاریخ تصمیم گیری و وارد عمل شوند. تا باشد که مردم ما با رهایی از این مناسبات ذلت بار، در تحت حاکمیت نیروهای قبایلی و استعماری، راه زندگی سعادتمند و عادلانه را در ترکیب فردا، وساختار یک جامعۀ عادلانه در کشور، فراهم نموده واز باقی ماندن ابدی در قید این این مناسبات غیر انسانی خویشتن را وارهانند.

دشمنان رنگارنگ مردم ما هنوز هم، هزاران حیلۀ ناسفته در آستین دارند که غفلت در برابر آن ها ، جز تداوم اسارت ارمغانی را ببار نخواهد آورد، پس بیایید آگاهانه وخردمندانه در برابر کلیه توطئه های دشمنان خودی و بیگانه، پایداری نموده، واز هستی افتخار آمیز مردم خود قاطعانه پاسداری نماییم.

وارثین بر حق، تداوم این راه پر افتخار جوانان برومند، وآن چهره های معصومی اند که ، حیات گذشته و امروز ایشان بری از آلودگی های منفعت پرستانه وسالوسانه بوده، و فردای زندگی ایشان با چگونگی حیات مردم تورک در افغانستان توأمیت دارد. پس بیایید پای دلالان وکاسه لیسان ابن الوقت را از داخل شدن دوباره در حریم مقدس مبارزات حق طلبانۀ مردم خود، و نهاد های اعتبار یافتۀ سیاسی، جلو گیری نموده و راه آزادی مردم خودرا از چنگ هیولای استبداد خود تعیین نموده بتوانیم .

هیئت رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

Bookmark and Share

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: