پیام الحاج سـترجنرال عبدالرشید دوستم مناسبت برگزاری جرگه مشورتی صلح


پیام الحاج سترجنرال عبدالـرشــید دوستم رهبر، موسس و بنیانگذار حزب ج. م. ا. ا به مناسبت برگزاری جرگه مشورتی صلح به مردم افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از کودتای 26 سرطان سال 1352 خورشیدی به رهبری مرحوم سردار محمد داود خان و سقوط رژیم شاهی، کشور عزیزما افغانستان وارد مرحله دیگری از بحران ها، صلح ها، جنگ ها، ثبات و بی ثباتی ها، امید ها و نا امیدی ها، ترس ها و اضطراب ها توازن ها و عدم توازن ها در عرصه مناسبات منطقه ای و بین المللی شد.

برخی از رخداد ها و حادثه ها آن هایی نبودند که مردم افغانستان می خواستند و آرزو داشتند. اما تقدیر تاریخی این ملت سرفراز و شجاع انگار چنین بود. جمهوری داود خان در ماه ثور سال 1357 بوسیله کودتای سرنگون گردید. و ما وارد مرحله پیچیده تر گردیدیم. افغانستان در محراق توجه جهان قرار گرفت و یکی از میدان های بزرگ نبرد در آسیا مبدل گردید. کشور های مختلف به رقابت پرداختند. و جنگ سرد به اوج خود رسید. و جهاد اسلامی برای بیرون راندن نیروهای اشغالگر شوروی شکل گرفت. و در نهایت به پیروزی انجامید.

اینجانب وابسته گی به احزاب سیاسی نداشتم. گفتند و شنیدم رژیم جدید تحت حاکمیت حزب خلق به مردم زمین میدهند. به کارگران کار میدهند و برای مردم فقیر، بینوا و تهیدست افغانستان خوارک، پوشاک و مسکن و تحصیل، صحت و بهداشت فراهم میکنند.

من به عنوان کسی که رنج و محنت را با گوشت و پوست خود آزموده بودم داخل موج شدم. با اعتقاد به فقرزدائی و کمک برای مردمان تهیدست کشورم، نه چیزی بیشتر از آن به حیث یک فرزند رنج دیده و مسلمان افغانستان یک آرمان داشتم دستیابی به حقوق ملت و مردمم.

ما مظلوم بودیم. شما همه میدانید، به زبان مادری ام گپ زدن نمی توانستیم. من به عنوان فردی متعلق به ملت تورک تحقیر می شدم. مردمم نیز تحقیر می شدند. من این آگاهی را از نصیحت و رهنمائی استادان سیاست یاد نگرفته بودم. استادی هم نداشتم. معلم من، استاد من، آموزگار من رنج ها، بدبختی ها و مصیبت های مردمم و قومم بود. من این درس ها را از مصیبت ها و تیره روزی های مردمم می آموختم. آموزگارمن رنج ها و بدبختی های مردم من بود. مردم تحقیر شده، بینوا و دور از سیاست و حضور در قدرت، دولت داری. من مبارزات حق طلبانه ام را با درس ها و آموزش ها از مکتب مردمم آغاز کردم.

زنده گی ام را بر سر این راه گذاشتم. موهای سرم را درین راه و در مسیر این رنج و سرگردانی و مبارزات و مجاهدت های حق طلبانه سفید کردم. طالبان بر کشور مسلط شدند. دولت مجاهدین سقوط کرد. یا حداقل این است که قلمرو های وسیع حاکمیت خودرا از دست داد. من وارد جنبش مقاومت علیه طالبان شدم. و با مردمم جبهه ها و سنگرهای مقاومت ملی را ایجاد کردم. من چه نقشی داشته ام، مردم افغانستان، جهان و نیرو های بین المللی و دوستان آمریکائی ما به خوبی میدانند و مطلع هستند. دوستم چی نقشی در جنبش مقاومت، چی نقشی در انتقال حکومت به مجاهدین و چه نقشی در تآمین صلح و ثبات داشت؟

بر هیچ انسان منصفی پوشیده نیست. بگذاریم!

من بسیار خوشحال شدم، جهان و دوستان بین المللی به کمک ما شتافتند. در همه عرصه های مادی، معنوی، سیاسی و نظامی دوستان آمریکائی وقتی که من در سنگر مقاومت بودم به من مراجعه کردند. من مراجعه نکرده بودم. مشغول رهبری مقاومت در پایگاه ها و سنگرهای میهن و وطن خود بودم. هر روز شهیدی یا شهدائی را با اشک و خون به خاک می سپردم. به این امید که صلح، ثبات، رفاه ملی و عدالت به وجود می آید.

به این فکر که همه ما عضو یک خانواده و یک ملت یک سرزمین و یک جغرافیا هستیم. من خواهان عدالت، حقوق شهروندی و تساوی میان اقوام بودم. نه تبعیض طلبی، زیاده روی و زیاده خواهی، با اعتقاد به اصل احترام به حق و حقوق همۀ اقوام افغانستان. احترام به حقوق بشر، عدالت ملی و عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و مدنی.

نیروی 150 هزار نفری من، لشکر فرقه ها، قدرت و اقتدار من و حزب من، حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در جهت تحقق این آرزو های مبارزه و جهاد می کردند.

در مناطق تحت کنترول من اقوام مختلف افغانستان زنده گی می کردند. بقیه جوانان، زنان، علما، شخصیت های فرهنگی، هنری، ر و شنفکری، مادران و خواهران من از کابل و ولایات دیگر به قلمرو جنبش ملی اسلامی افغانستان می آمدند. با آزادی و امنیت زنده کنند. به روال ضرب المثل مشهور یک کشمش و چهل قلندر… یک لقمه نانی اکثر فراهم بود ان را با مردم، مهاجران داخلی و هموطنانم قسمت می کردم. از کمک های که در توان داشتم دریغ نمی کردم. بعد از 11 سپتامبر در صف اول مقاومت قرار داشتم، با یاران همپیمانان و دوستانم و برادرانم. من در صف اول می جنگیدم و نیروهای بین المللی در خط دوم قرار داشتند. لا اقل در منطقه ای تحت نفوذ من گمان نمیکنم نظامیان بین المللی و به خصوص دوستان آمریکائی به این واقعیت معترف نباشند و یا اعتراضی داشته باشند. دشمنان می خواستند آب را گل آلود کنند و ماهی بگیرند. اگر من اینقدر بی فکر میبودم تا امروز باقی نمی ماندم و میلیون ها نفر از اقشار مختلف از من حمایت نمی کردند. دشمن اولین توطئه ها را در فاریاب علیه من سازمان دهی کرد. شاگردان خودم را علیه خودم مورد استفاده قرار دادند.

من، اما، با حوصله مندی تمام همه چیز را، سختی ها را و مصیبت ها را با امید مجدد به آینده تحمل کردم. میدانستم دسیسه ها چگونه تنظیم میگردند. با امید و صداقت از دورۀ موقت و انتقالی حمایت کردم. من و حزبم فعالانه برای صلح، ثبات و بازسازی افغانستان در همۀ رخداد های قابل قبول ملی و بین المللی سهم گرفتیم. چرا که من به مشارکت عادلانه، دموکراتیک و منطقی سیاسی باور داشتم و باور دارم. اولین کسی بودم که به پروسۀ «دی دی آر» پیوستم.

فرقه هایم را منحل کردم، اسلحه ام را تحویل دادم. من چنان توانائی تسلیحاتی داشتم که تا حال نتوانسته اند همۀ دیپوهای نظامی منرا انتقال دهند. در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری جان بر کف وارد افغانستان شدم. تا به صدای صلح، خواست جامعه جهانی و دوستان بین المللی پاسخ مثبت بگویم. از ملت و مردم خود خواستم به آقای کرزی رآی بدهند. همه میدانند که رآی من مشروع ترین رآی بود. تقلب در آن وجود نداشت. آن رآی در مشروعیت بخشیدن به دولت موجود به آقای کرزی، نقش و تآثیرات انکار ناپذیر داشت. اما نتیجۀ آن همه مساعدت ها همکاری ها، حمایت ها که به خاطر مصلحت عام مملکت، جلوگیری از بحران، جنگ و نفاق قومی بود، چه شد؟ به جای تحقق پیمان ها، عهد ها و تعهد ها با وعده خلافی، اعتماد زدائی و پیمان شکنی و بند وبازی های سیاسی روبه رو شدم. این بازی های سیاسی و پیمان شکنی دیگر نفس گیر و حوصله فرسا شده اند. من متن این بازی ها را میدانم اما همیشه بخاطر مصلحت مردم گذشت کرده ام. حتا اگر به زیان خودم، حزبم و مردمم هم بوده است، باز حوصله کرده ام. و شکیبائی بیشتر نمودم ام. به این امید که شاید دیر یا زود به حق و عدالت احترام گذاشته می شود.

من با مردم افغانستان هستم با مردمم هستم، خیر این ملت را میخواهم، صلح و ثبات، دموکراسی و عدالت و برادری می خواهم. اما واقعآ یک چنین سیستم سیاسی ای با چنین روش هایی می تواند صلح ایجاد کند و به آرزو های مردم افغانستان جامۀ عمل بپوشاند؟

مردم سی سال تمام وعده، وعید و دروغ شنیده اند. چگونه می توانند اعتماد کنند. دیگر بس است. میدانم سخنان من سخت و تلخ است. پیشاپیش می خواهم به مردم افغانستان و مردمم بگویم، هر بار که نخواهم صدای حق طلبانه ام را بلند کنم موجی از تبلیغات، شایعه پراگنی و دروغ بافی علیه من آغاز می شود.

اما بگذارید به صراحت و روشنی بگویم خون که خداوند (ج) در رگ های من جاری ساخته خون و میراث اجداد و نیاکان من است. به جز خداوند (ج) فشار دیگری نمی تواند شانه ها و قامت استوار مرا خم کند.

چیزی که من در برابر آن حرمت خواهم گذاشت صداقت، درست پیمانی، راستی و راستگوئی و وفا به عهد است. انسان ها می آیند و می روند، همه ما بازگشت کننده به سوی خداوند متعال هستیم. اما این خاطرات عدالت خواهی ها و حق طلبی ها است که در آرشیف های تاریخ باقی می ماند. حق طلبی های من و جنبش دادخواهانۀ من، باشم یا نباشم، ثبت تاریخ وطنم و تاریخ جهان خواهد شد.

جهان که با فضای رسانه ای جدید به دهکده ای تبدیل شده است.

به هر انجام، در شروع قیام با استاد شهید عبدالعلی مزاری رهبر بی بدیل مردم هزاره و از رهبران ملی افغانستان، عهدی و پیمانی بسته بودم. من به شما مردم، و به ویژه مردم قهرمان هزاره جات می گویم به آن پیمان صادق هستم. من در سالهای مقاومت از نزدیک در مناطق شما با درد ها و رنج های شما آشنا شدم. اطمینان داشته باشید، مثل استاد شهید عبدالعلی مزاری با اتکا و احترام به آن پیمان و پیمان های مشترک در دفاع از شما و در کنار شما قرار خواهم داشت. استاد محقق نزدیک ترین دوست من بود و هست، وقتی که دشمنان استاد شهید ما را مسله میکردند، در قلعه جنگی محمود مستری آمده بود، در آن جلسه چه گفتیم؟ چه گذشت مجال بحث و روایت آن وجود ندارد. یا فعلآ مقدور نیست. خود یک داستان است، من هم حالا تحمل ندارم دوباره آن جریان را روایت کنیم شاید تحمل شنیدنش برای شما عزیزان هم دشوار باشد. به فرزندان خود که در ترکیه تحصیل می کنند هدایت داده ام جوانان هزاره، اوزبیک و دیگر اقوام هر سال سالگرد شهادت آن قهرمان را تجلیل کنند. پس اجازه ندهید این دوستی بزرگ خدشه دار شود.

به هر تقدیر، می خواهم مواضعم را در بارۀ جرگه مشورتی «صلح» میگویم. متوجه باشید جرگه چه معنی دارد؟ مردم بهسود خون گریه میکنند، چهره های اصلی ملت در این جرگه دیده نمی شوند. مسعود قهرمان ملی ما است، باید اعتراف کرد. احمد ضیا مسعود برادر قهرمان ملی در این جرگه حضور ندارد. استاد محقق و تعدادی از رهبران برجسته قوم هزاره که از شاگردان و پیروان استاد شهید عبدالعلی مزاری حضور ندارند. پس این جرگه چگونه نتیجه میدهد؟ می خواهم گپ روشن با دوستان بین المللی داشته باشم. من برای نجات مردم از چنگال تروریزم دوشا دوش و پیشا پیش نیروهای بین المللی ائتلاف علیه تروریزم در این راه شهدای بسیاری دادم. به خانواده های آن عزیزان تسلیت میگویم. در عین حال بخاطر کمک های بی دریغ بین المللی به افغانستان از دوستان بین المللی تشکری میکنم. اما نقطۀ که میخواستم بگویم اینست که کمک های بین المللی نباید هدر شوند. زعیم باید انتخاب شود که این کمک ها برباد نشوند. افغانستان را این دوستان باید با دقت و اگاهی مطالعه کنند. افغانستان در هم شکننده و باطلاق امپراتوری هاست. دوستان بریتانیایی و همسایه های سابق اتحاد جماهیر شوروی این حقیقت و ویژه گی را خوب میشناسند. پس باید در استراتیژی ها و پلان ها دقت شود. این کشور کشوریست که اگر آدم و قدرتی گرفتار آن شد، بخواهد دستش را بکشد، پایش در گل میماند. اگر خواهد پایش را بکشد، دستش. من جنرالی هستم که از قریه و از عمق این ملت و این سرزمین برخواستم. قدم به قدم پیش آمد و درس و تعلیم را از متن تجربه های خودم با این مردم آموختم. من تحصیل کرده اکادمی های نظری نیستم، تحصیل کردۀ مکتب مردم هستم. نیروهای بین المللی دوستان بسیار خوب دارند. هیچگاه بخاطر خودم نمیگویم. خوبترین کماندوها و سربازان را داریم. از آنها باید استفاده خوب شود. وطن وطن افغانهاست، وطن شانرا باید خود از شر تروریزم و القاعده نجات دهند. باید خودشان در صف اول نبرد باشند. از این قوت ها باید استفاده شود، متاسفانه از این قوت های ملی و داخلی به درستی استفاده نمی شود. به صراحت میگویم و جهان میداند در مبارزه با تروریزم و القاعده در راه تآمین صلح و ثبات چه نقشی داشته ام و می توانم امروز و در آینده داشته باشم.

با من تعهداتی صورت گرفت که نقض شدند و به آن عمل نشد. من برای تحقق آن پیمان و تآمین عدالت پا فشاری خواهم کرد. دوستم مدافع صلح، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت است، بر کسی پوشیده نیست. به همه حال من در منزلم نشسته ام، به کسی آزار من نمی رسد. اما آزار و اذیت از جانب هیچ کسی، قدرتی و نهادی را تحمل نمیکنم. حق دفاع از خود مطابق قانون حق مشروع است. دوستان بین المللی ما هم حتمآ به این مسئله توجه مینمایند. جنرال دوستم همیشه مدافع آزادی، صلح، دموکراسی و عدالت بوده است. من کجا و قانون شکنی کجا؟

اما فراموش نباید کرد که موجودیت جنرال دوستم مانع بزرگ برای تروریزم، القاعده و شئونیزم است. به همین دلیل علیه جنرال دوستم دسیسه و توطئه میشود. همه میدانند که جنرال دوستم دیوار و سد بزرگ در برابر تهاجم طالبان و القاعده در شمال و شمال شرق افغانستان و منطقه است. طرفداران طالبان و القاعده هر بار که صدای جنرال دوستم بلند میشود، حق و عدالت میخواهد دست به دوسیه سازی، حصار کشی و تهاجمات مختلف میزنند. اما اطمینان دارم حق و حقیقت پیروز شدنیست و تاریخ کشور، منطقه و جهان آن حق طلبی ها و مبارزات و مجاهدات دادخواهانه را فراموش نخواهند کرد. من در مقاطع مهم و سرنوشت ساز به لطف پرورگار و پشتیبانی مردمم توانسته اما برای رسیدن به عدالت تصامیم سرنوشت ساز بگیرم. بار دیگر به صراحت میگویم تحمل حق تلفی را ندارم. و اگر به حق و عدالت بی احترامی شود و ظلم دیگری بخواهند روا بدارند به یاری پروردگار و حمایت مردم، مردم را به صحنه های دادخواهی فرا خواهم خواند.

ما در قرن بیست و یک زنده گی میکنیم، آن زور گوئی ها از هر نوع که باشد دیگر قابل قبول نیست. به قول شاعر «آن قدح بشکست و آن ساقی نماند.»

در آخر میخواهم با روشنی به مردم قهرمان افغانستان بگویم توطئه های گوناگون علیه من صورت گرفته است، من به صراحت میگویم که من و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مستقلانه تصمیم میگیریم. و اگر وابسته گی است، آن وابسته گی مردم افغانستان است. من به سر بلندی مردم افغانستان می اندیشم، سربلندی ملتم و سر زمینم.

الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم

رهبر، موسس و بنیانگذار حزب ج.م.ا.ا

Advertisements

3 پاسخ

 1. کاش هم قوای ترک خود را بشناسد و متحد شوند تا از کام این ظلم و ستم مها جرین رهای یابیم.
  زنده باد دوستم بوله

 2. کاش هم قومای ترک خود را بشناسد و متحد شوند تا از کام این ظلم و ستم مها جرین رهای یابیم.
  زنده باد دوستم بوله

 3. نظرات بینندگان: در مورد سخنان دوستم بوله از سایت افغان اپدیت::

  >>> زنده باد قهرمان شمال؛ که بادرد ملت ومردم خود آشنا است پیام روشن ، قاطع، صریح و عدالت خواهانه بود که واقعیت های سیاسی موجود در کشور انعکاس داده شده بود. بی تردید روابط اقوام ترک تبار هزاره و ازبک همواره محکم و ناگسستنی بوده و هست ما به جنرال قهرمان افغانستان افتخار می کنیم و با تمام وجود از مواضع جوانمردانه ایشان حمایت می کنیم.
  زنده باد قهرمان شمال و درود بر روان پاک رهبر شهید عبدالعلی مزاری!
  جواد محقق

  >>> خوبی بکن، دردریا بیانداز.
  شه مکوه بد نشته!

  >>> زنده باد جنرال عبدالرشید دوستم مرگ بر فریبکاران مرگ دو رویه ها

  >>> زنده باد الحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم
  من در زمان که حزب جنبش ملی و اسلامی افغانستان رویکار آمد بسیار کوچک بودم و خوب بیاد دارم مهاجرین که در قلمرو این حزب بود بیدون کدام ترس و حراص به زندگی روزمره خود ادامه میدادند زمینه کار برایشان فراهم بود دختران و پسران شان به مکاتب میرفتند و زنان تعلیم یافته آنان در مکاتب مشغول تدریس اطفال این خطه بودند. حقوق زنان مانند رژیم داکتر نجیب در حالت خود باقی مانده بود کسی به زنان این خطه دشنام داده نمیتوانیستند و بطور آزاد مصروف اشتغال مشروع شان بودند. معلمین با روحیه عالی مصروف تدریس در مکاتب بودند و تجاران، کسبه کاران و دیگران مشغول پیشه شان بودند. جالب اینکه در تمام بخش های افغانستان شما مریض های خود را بطور درست نمیتوانیستید که تداوی نمایند و از دور ترین ولایات کشور میامدند، مکاتب، شفاخانه ها، دانشگاه ها، کتابخانه ها، بانک ها و … به آتش کشیده میشد اما در ولایات تحت کنترول جنبش بطور چشمگیر انکشاف میافت. بطور مثال ایجاد دانشگاه ناصر خسرو در ولایت بغلان، اعمار و ساختمان مکاتب در ولایات بلخ، جوزجان، فاریاب، سمنگان، بغلان و … ایجاد بزرگترین کتابخانه در بغلان انکشاف شفاخانه ها در تمام ولایات تحت کنترول و غیره از دست آورد های جنبش در زمان اقتدارش بشمار میرود.
  باز هم زنده باد جنبش و هم پیمانانش
  از جرمنی

  >>> سلام هموطن . من حیث یک هموطن تمام دیدگاه جنرال دوستم را مرور نمودم . براستی که از حق که نام خدا است نام برده است . حق یعنی زندگی تو ام با حقوق شهر وندی و جنرال صاحب هم ازین بیشتر نگفته است .
  پس طالب و انهایی که به طور غیر علنی با مکرو حیله از طالبان عقب گرا حمایه میکند به این ندای حق تسلیم است . هر گز تسلیم نیست . بر میگردیم به ایه از کلام الله مجید . الله لعنت الله علی القوم الظالمین .naser

  >>> سلام بر خوانند گان محترم

  من به عنوان یک فرد این آب وخاک فرمایشات جنرال واقعی مردم افغانستان را تایید می نمایم ، دوستم یک مرد مبارز وفداکار در برابر اهریمنان بوده وامروز در حق وی توهین شده از درایت وتجارب با ارزش این شخصیت وطن ما باید استفاده شود ، دوستم هم مرد جنگ ونبر د است وهم مرد سازش وصلح
  ولی همکاران بینالمللی افغانستان اورا نادیده گرفتند واورا خانه نشین کردند ، وتهمتهای ناروای را بر وی زدند ، دوستم فرزند رنجها وسختیهای روزهای مقاومت این خاک است ، با شخصیت او برخورد غیر منصفانه صورت گرفته زیرا او پشتون نیست ، زیرا او برای مردم نجیب ازبیک عدالت وحق می خواهد ، زیرا او دوشمن
  پاکستان وطالبان تهاجمی آن بوده وهست ،
  کرزی وسردمداران خارجی آن باید بداند که دیگر تحمل به سر رسیده ، زیرا شما به تجربه نشان دادید که صلح وبرادری را نمی خواهید ، ودوستم هم طاقت برگشت به دوره های سیاه را دیگر ندارد ، پس کمی درنگ کنید ! کمی بخود آیید ! والا مردم ما رهبران چون دوستم شمارا بخود خواهد آورد .
  سناریوی طالب وبازیهای جنوبی تان را بس کنید ، به بهانه صلح اینهمه ویرانی را بر ما تحمیل نکنید .
  عبدالخاق هزاره

  >>> جنرال صاحب انشاالله که صد سال زنده باشی وبمردم قهرمانت خدمت کنی من صداقت شمارا همیشه تحسن کرده وخواهم نمود واقعا شما در مکتب درد غم ما ملت بپخته گی واین لیاقت قابیل تقدیر رسیده خدا وند نگهدار وتو فق دهنده شما باشد …
  هر چه اَفات وبلایات ازوجودت دور باد
  ازشراب معرفت پیمانه ات مستور باد
  مهاجر

  >>> منم دوستم قهرمان—نديدم كسي مثل خود بهلوان
  جو شمشير بران بدستم رسد–شكافم بدان سينه طالبان
  اكر شك نمايي بنزدم بيا–بيبيني همت مردم جوزجان
  منم رفيق مسعود شهيد–به من احترام كند ازبك و تاجكان
  اكر خواهيد كه طالب شكست را خورد–بدانيد كه دوستم هست ارمغان
  من اخر كلبدين را ميكشم–بياد داشته باشيد وعده قهرمان
  با احترام اين شعر توسط ملا عبد القدوس شبرغاني سروده شد

  >>> زنده باد قهرمان وسردار قوم ترک تباران افغانستان
  تما م کلمات شما درست است .
  هزاره

  >>> دوستم عزيز سلام برشما وهزاران درود به وفاداري ها واستقامتها وعدالت خواهيها وقلب پاكت ، تو زاده سرميني هستي كه اب وخاكش به تو وامثال تو ادم هاي دلير وشجاع قهرمان وحق دوست وحق پرور نياز دارد و تو صداي مظلوم ترين قشر اين كشوري وقامت رسايت مشت گره خورده و محكم اين قشر است.
  وبايد يگ چيز برايت ياد اور شوم كه دشمنان مظلومين كشور ما تاهنوز تغير فكري نداده وفكر……وتك قومي را در سر ميپرورانند.
  اسد هزاره. انگلستان

  >>> سخنان دوستم نشان از یک واقعیت دارد و آن اینکه صلح وثبات نسبی امروز کشور بسیار پوشالی است با اندک تغییر درتصامیم رهبران ازبین خواهد رفت.کدام اقوام از این حکومت حمایت می کند؟ همه منتظرند چه می شود.به نظر بنده این ثبات به زودی پایان می پذیرد تجزیه کشور قابل پیش بینی است.
  مهدی

  >>> دوستم قهرمان سلام بر مادرت و پدرت و قوم شریف ازبیگ
  ما می دانیم که هر روز مادر این وطن شهید میبرد به قبرستان از دست قوم ملا عمر و هر روز مکتب من را به آتش میزند و هزاران جنایت دیگر ………………. کسی باز خواست نمی کند چون از قوم جنایت کار است می خواهد پاداش دهد. هر دفعه که صدای شما بلند می شود من به شما عشق میورزم ان روز تکرار نخواهد شد که ما طلب داشته باشیم و ان روز سیاه تاریک تکرار شود و زنده باد دوستم و یارانش
  زنده باد حق و عدالت

  >>> زنده باد جنرال قهرمان:
  واقعاً واقعیت ها را فرمودید که جریان دارد ما مردم هزاره از شما حمایت کامل خود را اعلان میکنیم و حتا بخواهید جان خود را در راه شما فدا میکنیم و شخصاً خودم آماده هستم که جان خود را در راه شما و در راه مردم هزاره فدا نمایم .
  مهدی از بامیان

  >>> آقای دوستم حود به اثبات رسانیدید که…….. هستید و ائتلاف
  شما با کرزی بیانگر این مدعاست- مردم و ملت شما را شناخته
  است ضرورت به این نوع ادعا های بی مورد نیست .
  دوراندیش از مزار

  >>> ژنرال دوستم مرد تنومند مقاومت افغانستان!
  این همه مظلوم نمایی نکنید. شما کسی هستید که تمام این مصیبتهایی که به سرتان آمده است فقط و فقط تقصیر خودتان است اگر کمی درایت سیاسی به خرج می دادید و نمی گذاشتید قدرتتان در صفحات شمال از دستتان خارج شود حال به این روز نمی افتادید. اگر شما به شکل مشروط به دولت و عرصه قدرت وارد می شدید کی جرات می کرد به زور شما را وادار سازد. هنوز شما پتانسیل های زیادی برای فعالیت های سیاسی دارید و می توانید در نقش یک فرد کار ی در نظام سیاسی جلوه کنید فقط شما نیاز به مشاوران سیاسی بسیار قوی دارید که باشما همکاری کنند وگرنه شما توان مدیریتی بسیار قوی دارید. از بسیاری از کسانی که حالا در بدنه قدرت قرار دارند مثلا شما خیلی بهتر از عطا محمد نور خودخواه ………توان اداره شمال را دارید . تنها کاری که باید کنید این است که باید با تمام نیرویی که دارید باید او را از سر راه بردارید تا ریشه ی تمام توطئه ها با وی از بین برود . عطا محمد نور در حال حاضر تنها عاملی است که با محو کردن وی از صحنه قدرت می توانید دوباره به خود و مردمتان کمک کنید.
  اسحاق

  >>> بلا خره زمان زوال انهای رسیده که دزدی کردند,کشتند,چور و چپاول کردند,ذر و زیور اندوختند,مردم را به مسخره کرفتند و کشور مانرا میفروختند,سواد نداشتند,از هرج و مرج استفاده کردند و بالای مردم حاکم شدند.امروز دیروز نیست و فردا امروز نخواهد بود باور دارم و تو هم باور داشته باش که… آخر به دستی و بدون جزا نه تو و نه فرذندانت و نه همدستانت باقی نخواهی مند.این روز رسیدنی است امروز ,فردا و یا پس فردا…

  >>> زنده باد دوستم پادشاه قهرمان افغانستان، که واقعا درد ملت افغانستان را درک نموده است.
  اما اقای جنرال یوسف،درد شما به نظرم از انجاست که اقای دوستم مانع فساد وجنایت شما شده است وگرنه اتهاد دوستم با حکمتیار ،اقای مزاری شهیدواقای مسعود شهید بخاطرصلح و وحدت ملی بوده است،خوب به هر حال اقای جنرال یوسف شما چه بخواهید یا نخواهید، اقا ی دوستم بر خواسته از بطن مردم ستم دیده افغانستان است،پس هیچ قدرتی استبدادی توان رویارویی با خواستهای مردم را ندارد دوستم را مردم افغانستان میخواهد.
  فرید از المان

  >>> درود و سلام بر ابر مردم و قهرمان تاریخ در افغانستان و درود و سلام بر جنرال واقعی و جنرال همیشه در سنگر های حق علیه باطل.
  سخنان آقایی دوستم کاملاً حق است و هر انسان بیدار و آگاه میداند که در طول تاریخ در افغانستان حق تلفی و نا عدالتی ها صورت گرفته است
  و چرا دراین شرایط که همه قوانین افغانستان و جامعه بین المللی و حقوق بشر برای پیاده کردن حق و عدالت در افغانستان دست به دست هم داده است باز هم حق تلفی قانون شکنی بی عدالتی ظلم و ستم در حق ملت های محروم در افغانستان یعنی اقلیت ها میشود.واضح است که هنوز افغانستان در دست همان جابر های تاریخ و همان کسانی قرار دارد که از ظلم و ستم و حق تلفی های لذت میبرند
  یعنی از رهروان و شاگردان عبدالرحمن سیاه رو ،ظالم و جابر.
  حسین محمدی

  >>> جناب کرزی صاحب جنرال صاحب دوستم را چانس بدهید که به حیث وزیر داخله در کشور کار کند و تروریسم را از بین ببرد لیاقت وزارت داخله را دارد
  شخص با تجربه است

  >>> سلام به جنرال بیسواد (یوسف)
  تو یک شخصیت ملی این کشور را توهین میکنی که او دانشمند نیست.
  شخصیکه مطرح را مطرع و بهترین را بعترین نویشته کند ما از او گله و شکوه نداریم و خواهش میکنم که در کورس های سواد آموزی رفته کمی اشتباهات خودرا اصلاح نما.
  زنده باد قهرمان افغانستان زنده باد حزب جنبش ملی و اسلامی افغانستان و زنده باد ره روان این مکتب

  >>> زنده باد ا که دوستم برار بابه مزاری مه به رهبر بودن افتخار دارم
  مسلم از بلخ

  >>> زنده باد ا که دوستم برار بابه مزاری مه به رهبر بودن افتخار دارم
  مسلم از بلخ

  >>> من از تلاش های قبلی آقای دوستم ،آقای مجدی که در باره انتخاب جناب کرزی خواب دیده بود که باید رییس جمهور شود ،و محقق ، گیله دارم .چنانچه تصامیم ایشان بود که مردم غریب اوغانستان را به کام افعی بدامنی ها وبدبختی ها سپردند.
  بعد از … چار زانو زدن چی فایده دار؟
  امید وارم منبعد در تصامیم شان دقت لازمه را بفرمایند!

  >>> با عرض سلام برای تمامی خوانندگان عریز
  آقای محترم دوستم شما کسانی را که ههیشه از شما و مردم شما حمایت کردند رها و با دشمنان خویش پیوستید یعنی کرزی ایا شما فراموش کردید که بیش از 500 هزار طالب از دست شما کشته شدند و اینها همه کرزی بودند و کسی که همه اقوام را از چنگ طلبان نجات داد مسعود بود ولی شما به افرادی بی وفا وی وفا نکردید.
  عبدالمتین پشتانه

  >>> زنده باد جنرال دوستم مرگ به فریبکاران افغانستان
  جاوید از اندخوی

  >>> جنرال دوستم، بسیار به صراحت از عهد شکنی دولت کرزی سخن میگوید. وواضح میسازد که او از متن بازی ها هم آگاه است. امادر اینجا ذکر این نکته را لازمی میدانیم که زمان به ثبوت رسانید که اقوام محروم در دفاع از کرزی وکمپاین بسیار گسترده برای انتخاب وی تا چه حدی خوشباورانه برخورد کردند. تعهدات که کرزی قبل از انتخابات با آقای دوستم وآقای محقق داشت ، اکنون به سر آبی بیش نمی ماند. کرزی توسط رای مردم هزاره ، ازبک وترکمن به ریاست جمهوری رسید ولی در روزهای جرگه مشورتی صلح، معاون سخنگوی وی با اشاره به دوستم ومحقق به صراحت گفت که : ما کدام تعهدی با اینهانداشتیم که ملزم به اجرای آن باشیم.
  غفار یولداش – کلدار

  >>> جنرال صاحب یوسف! خودت از کدام مکتب فارغ شدی که به رتبه جنرالی رسیدی چون در املا مشکلات زیاد داری. بنده منتظر جواب تان است.
  از کابل

  >>> زنده باد جنرال دوستم موسس جنبش ملی

  >>> بروید خاک بر سر شما طرفداران دوستمی ومسعودی ومزاری !
  زور تان در کمر تان .
  به خدا قسم اگر خارجی ها از افغانستان برایند باز میبینیم که کجا خواهید بود .ایزک به بلاگی بچه کاکای خود مینازد.شما هم به زور خارجی ها مینازید.
  زنده باد طالبان این مردان استقلال ومردانگی
  پاینده باد امارت اسلامی افغانستان
  ما به اقوام افغانستان احترام داریم برادران ما اند از همین وطن اند اما تنظیم ها ورهبران شان را به جرم خیانت به ناموس مردم ووطن ،جنایات جنگی ،جنایت علیه بشریت به محاکمه میکشانیم.
  آیا فراموش کرده اید که همین دوستم،مزاری ومسعود چه بلایی بالای مردم افغانستان نیاوردند؟ حالا بار دیگر میخواهند که این بلا را بیاورند .
  مگر فکر نکنید این بار طالبان کرام در هر ولسوالی وقریه وولایت تشکیلات اداری ونظامی دارد وهیچ خلایی قدرتی به وجود نخواهد آمد وسر ومال مردم شریف افغانستان در هر نقطه از آن به یاری خداوند از مصیبت در امان خواهد بود وهیچ جنایتکار دوستمی ،محققی،فهیمی را اجازه نخواهند داد که بالای ناموس مردم بازی کنند .
  زنده باد فرزندان اصیل این وطن
  زنده باد آنانکه استقلال را به افغانستان باز میاورند
  زنده باد طالبان کرام این وارثین انبیا
  با احترام
  مومن از شهر نو کابل

  >>> سلام به ملت غیور وبا شهامت افغانستان عزیز. تاریخ هرگز فرندان صدیق افغانستان را فراموش نخواهد کرد بنده اگاهی کامل دارم که شما واقعأ از خود گذری های زیادی برای مردم مظلوم این وطن انجام داده اید مردم این را میدانند اما افسوس که یک عده ….. همیشه در تلاش هستند تا خدمات شمارا وارونه جلوه دهند دیر یا زود همه چاپلوسان و جواسیس به سزای اعمال خود خواهند رسید امید وارم راه خویشرا ادامه داده تا شر این …. از سر ملت ستمدیده افغانستان خلاص شود به امید پیروزی حق بر باطل . با احترام

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: