جنایات ها تکرارشده وابعاد گوناگونی را بخود میگیرد


جنایات ها تکرارشده وابعاد گوناگونی را بخود میگیرد:

جنایات تاریخی قبایل ها تحت رهبری کرزی؛کورزی؛طالبان خیانات پیشه ؛گلبدین انسان خور بازماندگان امین سفاک؛حزب فاشیصت اوغان ذلیتی ها ودیگرباند های دربند وحلقات درگرداب اندیشه وافکار تک قومی میچرخند ؛دارد ؛ تکرار میشود.

چندروز پیش اخباری ازرسانه های خبری انتشار یافت خاکی ازآن است که باند های اجیر که دربالا تذکر کردم ؛باردیگر به جنایات هولناک تاریخی دست زده ؛به ادامه وتاید از عملکرد نیاکان خاین وخاک وناموس فروش شان خواستند که سه تن از خاینین ومردگان ومحکوم تاریخ را زنده کرده وباردیگر وبه گونه ی دید دیگرستیزی وقبیله گون ؛به مغزواستخوان مردم وملیت های اصیل این سرزمین تحمل نمایند.

این باند های نام نهاد ؛اجیران آدم خور؛تازه ازمناسبت میمونی رها یافته ؛چتل ومردارازهچگونه تجاوز؛جنایات وخیانات فرهنگی وتاریخی بالای باشندگان اصیل سرزمین خورشید یعنی خراسان ؛دست بردار نبوده ؛بلکه به جنایات وچالش های تازه دست میزنند و چون گذشتگان خاین وخود وناموس فروش شان ازشیوه وطروق های غیرانسانی وحرکت و نیرنگ های پست وپلید تاسرحد مفعولیت دربستر نادرافشارقاجار؛ازطریق نیروهای ارتش انگلیس تاج گذاری کردن ها ؛بخاطر یک قطی نصوار ؛میهن ومردم باغرور سرزمین خور را؛به انگلیس ها فروختن ؛جهت شاه وپادشاه شدن پدر را کشتن؛بخاطر منافع قبایلی وتک قومی کشور را به ارتش پاکستانی ها وملتانی وا گذاشتن ؛به سلسله نابودی تمدن وفرهنگ باستانی مردمان بومی وفرهنگ زا ؛بخش ازتمدن باقی مانده این بلاد باستان یعنی مجسمه های بامیان باستان باشد ؛ویران وتخریب کردن ؛ترور پلانیزه شده ی شخصیت ملی ومردمی بغلان ؛تیرباران کردن جوانان غیور جوزجان ؛کشتن وکوچاندن دسته جمعی مردم هزاره از بهسود ودایکندی ودیگرجاها ؛انتقال سازمان یافته قبایل آنطرف مرزجنوبی یعنی پاکستانی ها درولایت تخار واشغال زمینهای تخاریها ازسوی بیگانگان پاکستانی ودراخیر نامگذاری جاده های جورجان به نام های سه تن خاین تاریخ ازیک سو وازسوی دیگر این تن ها ازکسانی استند که ویژگیهای شانرا در بالا آشکار نمودم ؛تداوم وتکرار عملکردخاینانه قبایل های دون صفت دوسوی مرز جنوبی هستند.

آهنگ جنایات وتاریخ تهاجم قبایل اوغان وپاکستانی وانتقال غیرقانونی آنها وجابجاه کردن این بیگانه گان درخانه وکاشانه وزمین وعلفچرهای مردمان مرکزی؛غرب؛شمال وشمالشرق کشور اربدوی تاسس سلسله های افاغه؛اوغا؛اوغان وافغان به یاری وتجاوز انگلیس ها ازسوی جنوب وتزارروس ازسوی شمال ادامه پیدا کرده ؛جریان داشته وادامه خواهد کرد.

جنایات قبایل چرکین وفاشیزم تیپ کمون اولیه ازبدوی پیدایش درصحنه ی زندگی نیمه انسانی ونیمه میمونی یعنی به حکم سران شان چون احمد مفعول ؛تیمورغلام حرص وغریزه میمونی شاشجاع وطن وناموس فروش؛امیرشیرعلی خاین ؛دوست محمد بنده بیگانه ؛عبدالرحمن قاتل مردمان اصیل وبومی کشور یعنی هزاره ها؛تاجک ها ،ازبک ها ووغیره ها ؛اکبربه اصطلاح وزیراکبر که بخاطر یک قطی نصوار پدر خاینش کشورومردم با وقار وآبرومند سرزمین خراسان رابه انگلیس ها تسلیم دادن؛ازروی جعل سازی واسطوره سازیهای گونه ی قبایلی که بخش از کابلستان ومرکز کشور را به نام این عنصر بی هویت ؛هویت تراشی کردن یعنی کارته وزیراکبرخان ؛دانشکده ها را بنام اشخاص وافراد که ازنقطه نظرزبان تاریخ کشور هچگونه پیوند وهضمیت درتاریخ کشور ندارد وجوشش وهمآنگی درفرهنگ وتمدن اصیل این خاک ابدآ نداشته ؛نامگذاری کردند؛وبسی رویداد وپدیده های درکناک که امروز ما؛بدون خواست فرهنگی وتاریخی به شانه های خویش حمل میکنیم وریهمرفته جنایت بعداز جنایت گسترده وفراغ گردیده وحرکت وعملکرد این باند اجیروبیگانه جهت تداوم وتطبق پلان ها چون سقوی دومه وسیعتر شده واشکال وابعاد گوناگونی به خود گرفته است.

جنایت قبایل اوغوی فاقد فرهنگ انسانی نه فقط پایان پذیر نیست ؛بلکه ساعت به ساعت ؛روزبه روز؛ماه بماه ؛سال به سال وقرن به قرن تکرار گردیده وتکرار خواهد شد.

نامگذاری جاده های جوزجان به نامهای قبایل دون صفت ومیمون پیشه پشتون یعنی احمدخان ومیرویس خان واکبرخان «گفته وتاکیداد مرا ؛تایید کرده وازآن جا ؛هوشداروهوشیار باش رادرگوش وهوش ومغز ما ؛زمزمه وانعکاس میدهد که بی هویت های قبایل عقب مانده چون نیندرتالی درزمان معاصر قرن 21 دارای هویت انسانی میگرددوبرعکس تاریخ 9 هزار ساله مردمان اصیل این بلاد » تاجک ها و تورک ها وهزاره ها» فاقد هویت تاریخی وانسانی شده وهویتها زوال میابدند.

این جا است ؛جان مطلب وموضوع طرب بحث که آیابرمبنای حکم ودستور وتاکیداد بالفعل تاریخ ؛ما؛جهت حفظ وآرایش وپویای وبالندگی هویت فرهنگی وتاریخی دربرابرتهاجم هویت های دزدی شده وهویت قلابی وتاریخ های بی پایه وبی اساس ودستبردی قیامی وحرکت با ثمر وسازنده خواهد کردیم ویا در اثر تهاجم وتجاوز فرهنگی که ازسوی عقب مانده ترین قبایل روی کره ی زمین ؛قبایل گمنام وفرزندان صیهونیست ؛چونان قطره بارانی دردهن ودربطن صحرای خشک نابود خواهیم شد.

باید تذکر داده شود که این هویت تراشی؛تاریخ سازیهای دورغین وجعلی وقلاب قبایل ؛حادثه وپدیده امروز ودیروز نیست بلکه تاریخ دیرینه داردودر مسیر250 سال دارد به وارونه وقلابی کردن تاریخ وفرهنگ ما ؛تلاش نمودند ودرهمین راستا وجود هویت دروغین وعکس حقیقت وداشته های کاذب ودستبردی قبایل اوغان توانستندکه حاکم به سرنوشت خود شوند ؛بلکه سرنوشت خراسان با فرهنگ وتمدن سازوافتخار آفرین را دیگرگون نموده ؛یواش یواش ازصحنه ی افتخارات بشر برون رانده وامروز که مبینیم بخاطر زنده ماندنش؛ نیمه جان تکان میخورد ودرضمن بیگانگان وقبایل چرکین وچتل با استفاده ازتاریخ وهویت جعلی وکاذبانه ودستبردی چون سلاح برنده وکشنده ونابودکننده در برابرودرمقابل هویت داران با فرهنگ وتاریخ ومردمان ووارسان اصلی کشوراستفاده بعمل آوردند.

دراین جا روشنی بیشتر پیرامون موضوع؛ روی چند رویداد وپدیده ی دلگیرودلخراش و

غمباروخون آلود که حاکی ازدستبردوغارت فرهنگی وتاریخی وهویت تراشی بدون جوهریت حقایق قبایل ؛مکث میکنیم:

تغیرنام تاریخی منطقه سرسبزوشاداب سبزوارهرات باستان به شندند؛بندر قزل قلعه کندوزبه شیرخان؛نامگذاری برخی مناطق بلخ باستان بنام های بیگانه یعنی پشتونکوت وغیره؛نامگذاری دهی کابل بنام ده افغانان؛جاده نادرپشتون ؛جاده میوند؛لیسه خوشحال خان ختک؛لیسه ی بنام رحمن بابا ؛لیسه زرغونه ؛لیسه ملالی فاقد وجود عینی وتاریخی ودراخیر «جاده میرویس واحمدخان واکبرخان» درشهر جوزجان؛تاریخ بادآورده ی پتانه ؛دیگرگون کردن کلمات وواژاه های ناب تاجکی وترکی به ربان میمون گونه قبایل وصدها وهزارها تهاجم وتجاوزودزدی ودستبرد فرهنگی وتاریخی رامیتوان بشمارآوردویادداشت دادکه بگونه ابرسیاه وظلمت بالای ما؛بدبختی میباردوازآن جا درسرنوشت گذشتگان ؛به سرنوشت نسل امروزوفردا خاری وبدبختی وکهولت وبیحرکتی وعدم اعتماد خودیرا ببارآورده است.

این جا است که پرسش وپرسان یکی پی دیگری واردقلمرو فرهنگ وتاریخ ما گردیده ووسوالات گوناگون درتمامی ابعاد وفراگیر یک انسان ؛انسان که ازتبار تاجک وترک وهزاره اشکاروانعکاس ودرذهنیت ها بگونه آتش پارچه تبلوریافته ومیابند وازروی مصلحت ورسالت ومسولیت وصلابت زمان وحکم محکم وقاطع تاریخ به پرسش ها پاسخ تاریخی وانقلابی بایستی پیدا کرد.

هرچندما؛واردآرشیف تاریخ کشورمان شده وازکرده هاوناکرده های خوددر مسیرچند دهه به بررسی وتامل وبه تحقق بنیشینیم آنگاه درک ودرمیابیم که جهت بیداری وخودسازی درگسترده ی فرهنکی وتاریخی کارثمربخش وتلاش خودگذارانه صورت نگرفته وازآنجا بخاطر عقب زدن هجوم وتجاوزفرهنگی وتاریخی وجلوگیری ازدستبرهای زبان وفرهنگ ازسوی قبایل بیگانه وحامیان شان ؛انگلیسی؛روسی ؛پاکستانی ؛امریکا ی وعرب ها برخورد صادقانه وصمیمانه ورسالتمند انه صورت نگرفته ؛اغلب برخورد ها وواکنش ها جداگانه ؛درسطح قشلاقی ؛جسته وریخته ؛فردی وانفرادی ودرمحور ومرکز من وما وجدا جدا درسطح ملیت های محکوم ومظلوم تاجک وهزاره وترک ها بوده است.

ریهمرفته سوالی ایجاد میشود که به همچو حرکت وواکنش میتوان دربرابر جنایات پیشگان حرفوی ؛تاریخ وفرهنگ دزدان قبایل دون صفت وحامیان برون مرزی شان کاری انجام دادورسالت ودین ومسولیت تاریخی خودرا همآ هنگ بخشیده وراهی رهایبخش را تدارک دید.

اکنون پاسخ که تاریخ خون آلود وانده ناک ؛تنوعی مشکلات وانبوهی دشواری ها که ما را مهارومحاصره کرده اند؛منفی میباشد.

پس چه باید کرد؛چگونه بایستی حرکت وعمل کردوچگونه طروق مقاومت ومبارزه را بنفع ملیت های با هم برادر وبرابر یعنی ترک ها تاجک ها وهزاره ها وسایرهموطنان که دربند فاشیزم قبایلی چون مرغ بسمل درحال جان کندن استند ؛دیگرگون ساخت؟؟؟

پاسخ دادن به پرسش ها هم ازیک سو ساده وبسیط است وهم بس دشوار وپیچیده.

اگر ملیت های محکوم کشور اعم ازتاجک ها تورک ها وهزاره ها وسایرین وحدت واتحاد ویک پارچه شده روی تعین سرنوشت خود وخاک پیرامون جبهه واحد یعنی جبهه رهایبخش گردهم آمده وبدون کچکترین کچروی وکنارروی تا تعین سرنوشت به مبارزه بیآغازنند ؛درامر تلاش وپیکار صادقانه وصمیمانه ازهچگونه وفاداری وخودگذری دریغ نورزند واین فارمول پیروزی ما.

ازسوی کوکچه تخاری .

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: