آثار زبان تورکی در زبان سرخ پوستان امریکا


قدیمیترین آثار زبان تورکی در زبان سرخ پوستان امریکا و احتمالا قدیمیترین نواحی تورک زبان

قدیمیترین ریشه های قومی انسانها معمولا از طریق زبان شناسان و با بررسی مطالعات زبانشناسان و با اضافه کردن مشاهدات باستانشناسی به ان پیدا می کنند.در علوم زبانشناسی و تاریخی مرسوم در اروپا و روسیه، که با ادعای مرکزیت برای هندواروپائی ها نوشته شده، سعی شده که تقسیم زبان اورال-التائی به زبان های التائی و اورالی از حدود ده هزار سال پیش و تقسیم زبان آلتائی به زبان های ترکی –مغولی، منچوری و ژاپنی- کره ای از حدود شش هزار سال پیش و تقسیم زبان تورکی – مغولی به زبان های ترکی و مغولی حدود چهار هزار سال پیش اتفاق افتاده است.

اولین شکاف در دیدگاه فوق در قرن هفده اتفاق افتاد و در قرن نوزده ضربات سختی به ایده فوق وارد شد و. در قرن بیست تناقض گفته های مدعیان ثابت شد.

در سال 1638 اقای » جان ژوسلین» (1)متوجه شدند که در زبان سرخ پوستان امریکا اثاری از لغات تورکی وجود دارد. در قرن نوزده » اتو رریک» (2) در زبان اقوام » سو» از سرخ پوستان شمال امریکا لیستی از لغاتی با نزدیکی به زبان تورکی تهیه نمود. مثلا،» تانگ»یعنی طلوع  » تائی » یا » تانگی » یعنی آموختن. » اتا » یعنی پدر، » اینا » یعنی، مادر، » تا » یا » ته » یعنی  ضمیمه ای برای مکان ، » اکتا » یعنی » یک طرف » و غیره. در ایتالیا و فرانسه نیز بررسی هائی مشابه انجام شد و نتایجی یکسان بدست امد.

دانشمند سوئدی اقای » استیک ویگاندر » (3) تعدادی از تحقیقات خود را در مورد رابطه بین زبان های قوم » مایا » و زبانهای التائی انتشار داده است. اقای » ا. کاریمولین ، 141-136 1976 (4) در تحقیقات خود مثالهای زیر را اورده است.» ااک » یعنی خیس ، » اکا «-» اگا » ، » اقا » یعنی جریان ، جاری شدن . » بالدیز » یعنی خواهر جوانتر همسر ، » بایال » یعنی ثروتمند و فراوان، » بویا » یعنی رنگ ، » بور » یعنی بافتن گیسو، » ایک » یعنی ظاهر شدن، و » تور » یعنی استادن.

در زبان سرخ پوستان امریکائی » مایا » صداهای » ی  » و » یو » بطور مکرر قابل تبدیل و تغییر هستند و این معمولا فونتیک تورکی را بخاطر می اورد.مثل زبان ترکی در زبان » مایا » کلمه » یاش «به مفهوم نو و تازه و جوان می باشد و ترکیب ان مثل » یاشیل » یعی سبز است.(دییگو.د.لاندا،1955،19،77،79 ) (5).

دانشمند روسی اقای » یو.وی.کنوروزوف » (6) برای مدت طولانی و مستمر، نوشته ها و فرهنگ قوم » مایا « را مطالعه کرده است.در نتیجه او لیست لغات مربوط به زبان » مایا « را تنظیم کرده  ولی هیچوقت به این فکر نیفتاده که تشابهی بین ان لغات و واژگان زبان تورکی وجود داشته است.بعضی از این تشابهت در زیر اورده شده است.

» چاک « یعنی رنگ در کلمه » چاگیلدیر – انعکاس دادن « » چاک « یعنی تنور و بخاری . در کلمه  » چاقما « یعنی سنگ اتش زنه.» یاش کین « ، یعنی خورشید. در تورکی » کین « ( گون ) به خورشید اطلاق می شئد. کلمه ترکی » کن یاش « ( گون یاش» در تورکی باستان با کلمه » یاش کیک « ( یاش کین- یاشیک ) با معنی خورشید مترادف است.در زبان » مایا « کلمه » یاش « به معنی اتش استفاده شده است و در تورکی تاتارها کلمه » یاشن « (روشن شدن) با معنی اتش ارتباط دارد. کلمه » گون « ( خورشید ) در هر دو زبان با معنی اتش ارتباط دارد.

تمام این بررسی ها نشان می دهد که تشابهات معانی در لغات تورکی و زبان » مایا « تصادفی نبوده ، بلکه به تشابه ساختار زبانی انها مربوط می شود.

» ااک « – روشنائی

» ایچین « – حمام کردن. » اچ +این » –در اب فرو رفتن – در یافتن.

» چن « – چاه ، طبیعی و نه مصنوعی. » چونگل » – گود.

» ایشیل « قسمتی از سرزمین مایا، »  ایش – ایل » یا » ایچ – ایل » – مملکت داخلی، با قسمت انتهائی

» ال – ایل « اسامی مکانها بصورت زیر وجود دارد.

ایشیل، تسنتال.تسوتس ایل. چول ، چونت ایل ، پوهلاب ایل.باک هال ایل ، کوسوم ال . چکتمال . کونگ ال، ایتسم ال، و وک یاب ال.(دییگو.د.لاندا )

البته امکان اینکه مثالهای بیشتری از نظر تشابه زبانی بین زبان مایا و تورک اورده شود وجود دارد ، ولی مثالهای قبلی بیان شده نشان می دهد که زبان مایا از نظر عاریه های تورکی غنی است.

مردم مایا مثل تورکها منسوبین جوانتر و بزرگتر را به خوبی تشخیص می داده اند و انها را به عناوین مختلف صدا می کرده اند.(دییگو.لاندا.1955،48)(7).( ایلمینسکی.ان.ای.1862،22،23) (8) .

موزیک قوم مایا مثل تورکها اساس پنج صدائی ( پنتاتونیک)  داشته است.

تحقیقات » یو.وی.کنوروزوف » (9) نشان می دهد که نظام اجتمائی قوم مایا شبیه جامعه سومر و مصر بوده است.در هر دو ،ساختار قبیله ای با ساختار برده داری ترکیب شده بوده است.(دییگو..د لاندا.1955،37) (10)

چون مایاهای امریکای  شمالی از جهات متفاوت تورکها را به خاطر میاورد، بعضی دانشمندان مایا ها را » پراتورک» (ماقبل تورک) بحساب می اورند.بنظر ما برای نفی یا اثبات هر مدعائی لازم است که مطالعات تطبیقی دقیقی از نظر زبان شناسی تاریخی ،باستان شناسی ، انسان شناسی، افسانه شناسی،و هنری این انسان ها داشته باشیم. تنها در سایه  چنین مطالعاتی میتوان گفت کدام یک از انها قدمت بیشتری دارند. بعضی اقوام سرخ پوست امریکا،چه ماقبل تورک و چه غیر تورک ،در اوراسیا تاثیرات عمیقی از تورک ها را بر خود داشته اند. از هر ریشه ای که باشند ، تاثیرات و نزدیکی زیاد انها را به تورکها نشان می دهد که در 20 تا 30 هزار سال پیش تورکها در قاره اوراسیا بطور وسیع پراکنده بوده اند.

در مخالفت با نتیجه گیری فوق ،طرفداران مرکزیت اروپائی علوم،وجود ارتباط اقوام سرخ پوست امریکا با قبایل اوراسیا را رد می می کنند.ولی بررسی دقیق نشان میدهد که در حدود 20 تا 30 هزار پیش تنگه برینگ وجود نداشته است و قاره امریکا و اسیا بوسیله خشکی پل مانندی بهم وصل بوده اند و انسان ها ازادانه و به راحتی از انها در رفت و امد بوده اند.(ب.کوزمیشکف.342.1968) (11) . انواع انسانی ، مطابق خصوصیات سرخ پوستان امریکا ، هم در اسیا و هم در اروپا پیدا شده اند ، همچنین در باشقیرستان (گ.ماتیوشین 29-30.1969 ) (12) و هم در مغولستان (نووگرودوا . ای.ا.30-1977 ) (13).جمجمه ها و مقبره های پنج هزار ساله نشان می دهد که اجداد سرخ پوستان امریکا در این مناطق زندگی می کرده اند.

هیئت اعزامی باستانشناسی مشترک امریکا و حکومت شوروی، بدین نتیجه رسیده اند که مردمانی از اسیا به قاره امریکا ، از طریق تنگه برینگ ، الاسکا و جزایر الوتیان مهجرت کرده اند.سرپرست این گروه اعزامی ، «اوکلانیکوف » متوجه شده است که سیبریه ای ها ،اولین اریکائی ها هستند.(اکلانیکوف1975-33) (14).انها بتدریج مسافرت سخت و طولانی بسوی امریکای جنوبی داشته اند.(ب.کوزمیشکوف.1968-343) (15)

اعلام اینکه باستانی ترین تورکها در اروپای غربی،حتی در سبه جزیره ایبری زندگی می کرده اند،میتواند فرضیه اولین مهاجرت به امریکا،از طریق اروپا را مطرح کند. ولی این فرضیه احتیاج به بررسی خیلی دقیق دارد.

مردم «مایا» نشان میدهند که انها گروه بزرگی از سرخ پوستان امریکائی هستند که در شبه جزیره یوکاتان ساکن شده اند . مایا ها قبل از دوره ما، تمدن و فرهنگ بسیار پیش رفته ای ایجاد کرده بودند که احتیاج به مطالعات مخصوص دارد، ما فقط اینرا میدانیم که تمدن انها توسط فاتحان اسپانیائی از بین رفته است.

اگر همانندی تورکها و سرخ پوستان امریکا ثابت شود،می توانیم بگوئیم ،ترکها قبل از اینکه اجداد سرخ پوستان امریکا به انجا مهاجرت بکنند وجود داشته اند.در صورتی که مهاجرت اجداد اوراسیائی سرخ پوستان امریکا از طریق تنگه برینگ (که قبلا وجود نداشته) انجام شده باشد،باید در مورد اقوام بسیار قدیمی تورکی در ناحیه شرق سیبری زندگی می کرده اند، تحقیقات گسترده ای صورت گیرد.اگر دانشمندان بتوانند ثابت کنند که مهاجرت از طریق اروپا صورت گرفته، باید در ان مناطق در مورد اجداد قدیمی تورکهای ان مناطق تحقیقات وسیعی انجام شود.

میرفاتح زکی – محقق و استاد تاریخ دانشگاه قازان

ترجمه: دکتر رحمت قاضیانی

Literature
1-John Djosselin
2-Otto Rerig
3-Stig Vikander
4-Karimullin A.1976.Possible relationship of American Indian language with the Turkic linguistics.Kazan
5-Diego de landa,1955,17,77,79
6-U.V.Knozonov
7-Diego de landa.1955,37
8-Ilminsky N.I.1862.Introductiry Lecture in the Turkic-tatar language course.Kazan.
9-U.D.Knozonov
10-Diego de Landa.1955,37
11,15-Kuzmishchev,V.1968 Secrets of Maya Priest.M
12-Matushkin G.1969.Indian in the Ural//Around the world, No.10
13-Novogradova E.A.1977.Antique monuoments and some problems of the Mongolian ethnogenesis//Problems of the Far East.No .1
14-Okladnikov A.1975.First Americans were Siberians//Science and Life.No.12

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: